artikel

Aangepast werk moet je wel duidelijk beschrijven

Wetgeving

Een monteur is twee maal langere tijd arbeidsongeschikt door rugklachten. Bij terugkomst mag hij voltijds aangepast werk doen. De werkgever vertaalt dit naar “als het werk te zwaar voor je is moet je hulp inroepen van collega’s”. Vindt het hof dit een voldoende duidelijke beschrijving van aangepast werk?

Aangepast werk moet je wel duidelijk beschrijven

Een monteur van industriële verbruiksmeters krijgt in 2011 lage rugklachten. De klachten verergeren in 2015. In januari 2017 acht de bedrijfsarts hem weer volledig arbeidsgeschikt. Maar in juli 2017 meldt de man zich opnieuw ziek wegens rugklachten. Uiteindelijk kan hij volgens de bedrijfsarts eind oktober weer volledig aan het werk.

> LEES OOK: Fysieke belasting? Leer van ambulancepersoneel

Halve dagen werken? Er geldt geen beperking in uren!

Daarop hervat de werknemer het werk voor 4 uur per dag. De werkgever acht die halve werkdagen onterecht, omdat de bedrijfsarts geen beperking in uren heeft voorgeschreven. Daarop kondigt hij, na een gesprek met de werknemer, een loonstop aan als die laatste zich weer niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen. Als de werknemer op 6 november niet op het werk verschijnt, volgt de loonstop.

In een second opinion vindt het UWV de aangeboden arbeid passend. Wel merkt het uitvoeringsorgaan op dat de werknemer een ander beeld schetst ‘van aangepast werk zoals de werkgever van hem vraagt’ dan de door de werkgever aangeleverde omschrijving. De kantonrechter verwerpt het verzoek van de werknemer tot beëindiging van de loonstop. Daarop gaat de werknemer in beroep.

> LEES OOK: Zo zit het met second opinion in de Arbowet

Hof: plan van aanpak ontbreekt na ziekmelding juli 2017

Volgens het gerechtshof was de werknemer arbeidsongeschikt voor zijn eigen werk, maar kon hij wel aangepast werk doen. De beperkingen lijken veel op de in november 2016 door de bedrijfsarts genoemde beperkingen en die in het plan van aanpak uit de eerdere ziekteperiode van 2015. Het hof heeft echter geen plan van aanpak gezien voor de periode na de ziekmelding van juli 2017. Ook ontbreekt een omschrijving van geschikt aangepast werk dat de werknemer in het kader van zijn re-integratie zou kunnen doen.

> LEES OOK: Passieve bedrijfsarts kost arbodienst geld

Aangepast werk hield in dat werknemer hulp kon vragen?

Enkele leidinggevenden lichtten toe dat het aangepaste werk vooral inhield dat de man hulp van collega’s kon vragen bij te belastende werkzaamheden. Volgens de productieleider is er zo veel mogelijk op toegezien dat de werknemer die hulp ook daadwerkelijk kreeg. Niet duidelijk voor het hof is of deze aanpassingen genoeg waren om tegemoet te komen aan de beperkingen van de werknemer. Want een concrete beschrijving van welk aangepast werk gezien zijn rugklachten passend was, ontbreekt.

Opgedragen werk was te zwaar en daarmee niet passend

In het kader van dit kort geding gaat het hof ervan uit dat het plan van aanpak en de beschrijving van aangepast werk niet bestaan. Kennelijk heeft de werkgever volstaan met de instructie dat de werknemer hulp van collega’s moest vragen als hij vond dat bepaalde werkzaamheden te zwaar voor hem waren. Op die manier heeft de werkgever niet voldaan aan de re-integratieverplichtingen zoals bedoeld in artikel 7:658a BW. En daarmee heeft de werkgever de loonstop ten onrechte toegepast. Want het opgedragen werk was te zwaar en daarmee niet passend. In elk geval heeft de werkgever onvoldoende onderbouwd dat het oorspronkelijke werk voldoende was aangepast aan de beperkingen van de werknemer.

> LEES OOK: Re-integratieverplichting is geen eenrichtingsverkeer

Daarom vernietigt het hof het vonnis van de kantonrechter en veroordeelt de werkgever tot betaling van het achterstallig loon. Daar komt nog een verhoging bij van 20 procent voor de wettelijke rente en de kosten van het geding.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 16 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:693
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Aangepast werk moet je wel duidelijk beschrijven

Reageer op dit artikel