nieuws

Nieuwe EU-regels omgaan met gevaarlijke stoffen

Wetgeving

Het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie zijn het eens geworden over een nieuwe tekst voor de Seveso III-richtlijn. Deze zorgt ervoor dat de lijst met gevaarlijke stoffen in lijn wordt gebracht met wijzigingen in het Europese systeem voor de classificatie van gevaarlijke stoffen (CLP-verordening).

De Seveso III-richtlijn zal op 1 juni 2015 van kracht worden. De Nederlandse doorvertaling van de richtlijn, het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo ’99) moet dan zijn aangepast. Herziening van de huidige Seveso II richtlijn werd nodig door de nieuwe stoffenclassificatie die voortkomt uit de Europese CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging of chemicals).
Alle stoffen en mengsels moeten op 1 juni 2015 volgens deze richtlijn worden geclassificeerd. Deze nieuwe classificatie werkt door in bijlage 1 van de Seveso richtlijn. Hierin zijn drempelwaardes voor gevaarlijke stoffen opgenomen.
Ook regels voor openbaar maken, verzamelen en toegankelijk maken van informatie over gevaarlijke stoffen zijn aangepast.
  > Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie.

Reageer op dit artikel