Arbeidsinspectie spijkert gemeenten bij

De Arbeidsinspectie gaat hierover voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor decentrale overheden.