Recht op de RIE

De FNV vroeg bij minister Donner om opheldering. In de oude Arbowet stond immers dat elke werknemer recht had op inzage: 'De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie'. Volgens Donner betekende dit echter niet dat de werkgever verplicht is alle werknemers een exemplaar van de RI&E te geven. De werknemer kan ook op andere manieren kennis nemen van de risico's. De werkgever is immers op grond van artikel 8 van de Arbowet verplicht om werknemers voor te lichten over de aan de werkzaamheden verbonden risico's. Bovendien hebben ondernemingsraden volgens de minister recht op een exemplaar van de RI&E. Werknemers die echt willen weten wat de risico's zijn, kunnen wel via de or inzicht krijgen in de RI&E en het plan van aanpak.