Brzo 2015 en ISO 45001, samen sterk

Het Besluit risico's zware ongevallen moet ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen. Naast deze Brzo-wetgeving staat ISO 45001: de norm voor gezond en veilig werken. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Botsen de belangen of versterkt ISO 45001 de Brzo-bedrijven, en andersom?