Ruimte voor maatwerk

Voor 2007 waren de bepalingen over BHV redelijk concreet vastgelegd in Arbowet, Arbobesluit en Arbobeleidsregels. Per vijftig werknemers moest er ten minste een bedrijfshulpverlener zijn. Deze moest een basisopleiding BHV hebben gevolgd en regelmatig op herhalingscursus. Sinds vorig jaar zijn die BHV-bepalingen uitgekleed. De Arbowet bepaalt niet veel meer dan dat iedere werkgever zijn bedrijfshulpverlening adequaat moet organiseren, waar het gaat om eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding, alarmering en ontruiming. De Memorie van Toelichting van de wetswijziging van 2007 licht toe dat BHV een kwestie van maatwerk is en moet worden afgeleid van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit is een kans om de BHV-inzet beter af te stemmen op de daadwerkelijke risico's in een bedrijf