Nieuwe subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoren

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt een nieuwe subsidieregeling aan. Sinds de coronacrisis zijn er meer werkzoekenden maar ook werkenden die problemen op de arbeidsmarkt ervaren. Deze regeling helpt hen met scholing en het vinden of houden van werk.
Delen:

De nieuwe subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoren is primair bedoeld voor overschotsectoren. Maar deze subsidie kan ook worden aangevraagd door tekortsectoren die ondersteuning kunnen gebruiken bij het vinden van nieuw personeel. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere sectorale partijen.

>LEES OOK: Afkijken is het nieuwe aanleren

Voldoende draagvlak

Wel is de hoofdregel dat bij een samenwerkingsverband zowel een werkgevers- als een werknemersorganisatie betrokken moeten zijn. Dit ter bevestiging dat de aanvraag breed gedragen is binnen de sector. Wanneer een gezamenlijk ondertekende aanvraag niet mogelijk is, moet de aanvraag voor een advies worden voorgelegd aan de Stichting van de Arbeid. Met een marginale toets bij de achterban van de werkgevers- en werknemersorganisaties gaat de Stichting van de Arbeid na of er voor die aanvraag voldoende draagvlak is.

Verdeling van het budget

Het budget wordt in de verhouding 20/80 procent verdeeld. Dit is om de uitvoerbaarheid beheersbaar te houden en de regeling toegankelijk te maken voor zowel aanvragen van kleine en grote sectoren w. Daarbij is 20 procent voor kleinere aanvragen met een subsidiebedrag tussen de 300.000 euro en 1 miljoen euro. 80 procent is voor grotere aanvragen van 1 tot 5 miljoen euro. Als er sprake is van onderuitputting van een van de twee compartimenten, dan wordt het resterende budget doorgeschoven naar het andere compartiment.

Cofinanciering

Om te stimuleren dat de partijen in het samenwerkingsverband zelf ook een bijdrage leveren aan de trajecten wordt cofinanciering als voorwaarde opgenomen. Ten eerste is de hoogte van de subsidiebedragen 20 procent lager vastgesteld dan de veronderstelde waarde van de activiteiten. Hiermee wordt gestimuleerd dat het samenwerkingsverband zelf 20 procent van de kosten bijdraagt.

Ten tweede zijn de kosten die samenwerkingsverbanden maken voor overhead en organiserend vermogen niet subsidiabel.

Subsidie voor ontwikkeladvies, scholing, EVC en begeleiding naar andere werk

Subsidiabele activiteiten en subsidiebedrag

In de regeling worden een viertal subsidiabele activiteiten genoemd waarmee sectoren maatwerktrajecten kunnen gaan vormgeven. Die activiteiten zijn ontwikkeladvies, scholing, EVC en begeleiding naar andere werk in beroepen en sectoren waar kansen liggen.

Hieronder wordt op elke type activiteit en het subsidiebedrag ingegaan. Bij het subsidiebedrag is rekening gehouden met de impliciete cofinanciering van 20 procent door het samenwerkingsverband.

A. Ondersteuning via ontwikkeladvies

Het ontwikkeladvies moet een integraal en persoonlijk advies zijn. Daarbij moet het gericht zijn op het stimuleren van het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan. Voor een deelnemer moet er een reëel beeld van het toekomstperspectief op de arbeidsmarkt of in het huidige werk ontstaan. Dit moet leiden tot een ontwikkelplan.

Het subsidiebedrag per loopbaanadvies bedraagt  560 euro per afgerond ontwikkeladviestraject, afgeleid van de waarde van 700 euro voor ontwikkeladviezen in de tijdelijke regeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (impliciete cofinanciering van 20%).

> LEES OOK: Dit levert online onderwijs op

B. Begeleiding naar ander werk

Subsidiabel is de ondersteuning en begeleiding bij het vinden van nieuw werk. Deze begeleiding kan coachend, organiserend of meer bemiddelend zijn. Er worden twee verschillende normen gehanteerd, zodat zowel wat lichtere als wat zwaardere activiteiten onder deze categorie kunnen vallen. Voor lichtere begeleidingsactiviteiten wordt uitgegaan van 5 uur begeleiding, met een daarbij behorend subsidiebedrag van 400 euro. Voor zwaardere begeleidingsactiviteiten wordt uitgegaan van 10 uur begeleiding, met een daarbij horend subsidiebedrag van 800 euro. Wegens de impliciete cofinanciering moet de werkelijke waarde van het traject respectievelijk 500 en 1.000 euro bedragen.

persoonlijke ontwikkeling

C. Scholing

In de regeling worden drie prijsklasse aangehouden. Dat is vergelijkbaar met de regeling NL leert door met inzet van scholing. Alle scholing moet arbeidsmarktrelevant zijn. Ook hier geldt dat impliciete cofinanciering nodig is.

  • Scholing categorie C.1: 120 euro subsidie voor korte cursussen, online scholing of bijvoorbeeld oriëntatie op een andere sector, bij een waarde van ten minste 150 euro.
  • Scholing categorie C.2: 400 euro subsidie onder meer voor korte cursussen inclusief praktische trainingen, bij een waarde van ten minste 500 euro.
  • Scholing categorie C.3: 1.000 euro subsidie voor omvangrijkere (om)scholingstrajecten, bij een waarde van ten minste 1.250 euro.

D. Erkennen van eerder Verworven Competenties (EVC)

Het is ook mogelijk om een EVC-procedure te starten. Een EVC-procedure is een methodiek voor het erkennen van verworven competenties op basis van een landelijk erkende standaard. De deelnemers kunnen een ervaringscertificaat ontvangen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de landelijk erkende mbo en ho onderwijsstandaarden (crebo en croho) of landelijk erkende branche standaarden. Voor de definitie van EVC, zal worden aangesloten bij de definitie in de tijdelijke regeling NL leert door met inzet van scholing. Een samenwerkingsverband ontvangt 1.000 euro subsidie per EVC-traject, bij een waarde van ten minste 1.250 euro. Ook hier geldt dus de impliciete cofinanciering van 20 procent.

> LEES OOK: Werken waar u wilt? Het wetsvoorstel ligt er

Inwerkingtreding NL leert door

De komende tijd werkt SZW aan de verdere uitwerking van de subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoren. De verwachting is dat de regeling in januari 2021 wordt gepubliceerd in de Staatscourant en kort daarna in werking zal treden zodat sectorale partijen een samenwerkingsverband kunnen aangaan en een aanvraag kunnen gaan opstellen. Vanaf 1 maart 2021, zal het aanvraagtijdvak voor zowel kleine als grote aanvragen worden opengesteld.

Bron: Kamerbrief over regeling NL leert door

> TIP: Webinar In 5 stappen naar de ‘next level’. Thuiswerken is goed voor uw productiviteit. Maar pas op dat u niet te lang ‘aan staat’. Cecile de Roos geeft in 2 uur inzicht in de factoren die uw energie beïnvloeden. En in de herstelmogelijkheden.

Dit vind je misschien ook interessant