Risico's gevaarlijke stoffen slecht op orde maar wel een RI&E

BRZO bedrijven hebben de risico's van gevaarlijke stoffen nog steeds niet goed in beeld. Het is vaak niet duidelijk of werknemers hieraan zijn blootgesteld. Daarom gaat de Inspectie SZW scherp controleren. Toch hebben deze bedrijven wel een adequate RI&E.
Delen:

Uit inspecties blijkt dat BRZO bedrijven nog steeds niet goed omgaan met gevaarlijke stoffen. Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld. Dat moet veranderen.

> LEES OOK: Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het kort

CMRS-stoffen

Het gaat de inspectie SZW vooral om CMRS-stoffen zoals chroom-6, formaldehyde of benzeen. CMRS-stoffen kunnen kanker veroorzaken, genen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting. Inmiddels heeft Inspectie SZW 28% van alle ruim 400 BRZO-bedrijven geïnspecteerd op gevaarlijke stoffen. Alle BRZO-bedrijven die nog niet zijn geïnspecteerd kunnen de komende drie jaar een bezoek verwachten.

> LEES OOK: Procesveiligheid, dit is het en zo werkt het

Ook andere stoffen onvoldoende op orde

Naast het toezicht op blootstelling aan CMRS-stoffen voert de Inspectie SZW jaarlijkse reguliere inspecties uit bij minimaal 90% van de BRZO bedrijven. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, moeten deze inventariseren en de mate van blootstelling beoordelen. Alleen dan is het mogelijk om na te gaan welke gezondheidsrisico’s werknemers lopen. Pas dan is duidelijk welke veiligheidsmaatregelen het beste getroffen kunnen worden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat bedrijven de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen onvoldoende op orde hebben.

> TIP: Leer omgaan met gevaarlijke stoffen: Bepalen van gezondheidsrisico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen

Voor risico’s gevaarlijke stoffen is meer nodig dan PBM

Dit betekent echter niet dat bedrijven in het geheel geen maatregelen treffen. De Inspectie SZW constateert dat er bij de bedrijven veel zaken wel zijn geregeld. Maar voor een goed samenhangend beleid om risico’s te voorkomen is meer nodig. Wat opvalt is dat bedrijven er vooral voor kiezen om hun medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen te geven als ze met gevaarlijke stoffen werken. Maar bronmaatregelen of technische maatregelen om blootstelling te vermijden zijn verplicht. Door vervanging van de kankerverwekkende stof of aanpassing van het productieproces. Ook zijn maatregelen soms vooral op het hoofdproces toegepast. Maar niet op alle nevenprocessen, zoals onderhoud aan installaties.

> LEES OOK: Alle Brzo bedrijven krijgen inspectie op bezoek

Opvallend: wel een up to date RI&E

Opvallend genoeg liet de Inspectie SZW onlangs nog weten dat nagenoeg alle BRZO bedrijven beschikken over een adequate RI&E. Dit in tegenstelling tot vele andere bedrijfssectoren in ons land. De Inspectie SZW inspecteerde alle ruim 400 BRZO bedrijven op de aanwezigheid van de RI&E. Maar in 6% van de onderzochte bedrijven waren de RI&E en Plan van Aanpak niet up to date.

> DOWNLOAD de whitepaper Wat kan “Arbo in de praktijk” voor u betekenen?

Meer inspecties bij BRZO bedrijven

Alle BRZO bedrijven kregen overigens een brief waarin aangekondigd werd waarop in 2020 geïnspecteerd zou worden. Eén van de onderwerpen was de RI&E. De Tweede Kamer had hierom specifiek gevraagd. Ondanks de coronacrisis heeft de Inspectie SZW in 2020 aan 98% van de inspecties in het kader van de BRZO+ deelgenomen. Dat is een aanzienlijke toename ten opzichte van de circa 60% in 2019.

> LEES OOK: Verdiepende RI&E: wanneer is die nodig?

Andere zaken

Overigens controleerde de Inspectie in 2020 ook op andere zaken. Zoals het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones, het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud) en of het door het bedrijf gehanteerde Veiligheidsbeheerssysteem nog up to date is.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Wat zijn BRZO bedrijven?

In Nederland zijn er ongeveer 400 bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vallen, variërend van complexe chemische industrie tot opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. Zij hebben allemaal te maken met de risico’s van gevaarlijke stoffen.

> LEES OOK: Geen sneltest voor inspecteurs nodig

De verschillende BRZO toezichthouders, zoals Omgevingsdiensten, Inspectie SZW, Veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat, werken samen. Hun doel is ervoor zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land de veiligheids- en gezondheidsregels eenduidig naleven. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds verder geprofessionaliseerd zodat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt. Aldus de Inspectie SZW.

TIP: Houd uw risico’s op orde met de maatregelen uit Arbo in de praktijk.

Bron: InspectieSZW