Het basiscontract: dit moet erin staan

Iedere werkgever moet beschikken over een overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts. Wat staat daarin?

Het basiscontract: dit moet erin staan

Het basiscontract is verplicht voor iedere werkgever. Als het goed is zorgt dit voor een professionele samenwerking tussen werkgever, werknemer en kerndeskundigen. Zo ligt de manier van werken tussen arbodiensten en werkgever vast met minimumeisen. Dat biedt alle mogelijkheden voor veilige en gezonde werksituaties. Werknemers worden beter beschermd, terwijl werkgevers weten welke arbozorg en preventie zij moeten bieden.

Verzuim, RI&E en PAGO

De werkgever moet de deskundige ondersteuning vastleggen in een basiscontract. Helaas is de kwaliteit van de contracten met arbodienstverleners en bedrijfsartsen in de praktijk nogal eens matig. Bedrijven kijken veel te weinig naar wat echt nodig is en te veel naar het minimum. We zetten hieronder nog eens op een rij welke zaken in ieder geval geregeld moeten zijn.

Het eerste waar velen aan denken in dit kader is de begeleiding bij ziekteverzuim. Hierbij gaat het om het bevorderen van re-integratie bij verzuim wegens ziekte of gebrek.

Maar ook het toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en -evaluatie(RI&E) is onderdeel van het basiscontract. De RI&E inventariseert, evalueert en prioriteert de risico’s die aan de gevaren in een bedrijf zijn verbonden en omschrijft de maatregelen in een Plan van Aanpak.

Het Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is gericht op het regelmatig onderzoeken van de gezondheidsrisico's die onderdeel zijn van het werk. Werkgevers zijn verplicht een PAGO aan te bieden. Werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen maken.

Aanstellingskeuring

Een aanstellingskeuring wordt uitgevoerd om de medische geschiktheid van een sollicitant te onderzoeken. Een werkgever mag alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen een werknemer laten keuren. De regels hiervoor volgen uit de Wet op de Medische Keuringen.

OR en preventiemedewerker

Het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over het basiscontract.

De bedrijfsarts en het basiscontract

In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang (zonder toestemming van de werkgever) tot de bedrijfsarts is geregeld, bijvoorbeeld via een spreekuur.

De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Verder moet de werknemer de mogelijkheid hebben om een second opinionbij een andere bedrijfsarts aan te vragen als hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever. Uitvoering van een second opinion moet gebeuren conform de procedures die de werkgever afspreekt met de arbodienstverlener.

Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen.

Verder moet de bedrijfsarts tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten en moet de advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts in het contract staan.

Vangnetregeling

Bij het afsluiten van een basiscontract met een gecertificeerde arbodienst maakt de werkgever gebruik van de vangnetregeling. Een werkgever kan de ondersteuning van de taken voor arbo- en verzuimbeleid uiteraard ook zelf bepalen. In dat geval past hij de maatwerkregeling toe.

Wet- en regelgeving

De volgende wet- en regelgeving is relevant:

Artikel 14 Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 13 Arbeidsomstandighedenwet

Checklist

Download de Checklist Basiscontract Arbodienst op de kennisbank Arbo in de praktijk

Jacqueline Joosten

Jacqueline Joosten

Hoofdredacteur

Jacqueline volgt sinds jaar en dag alles over veilig en gezond werken. Zij probeert altijd waarde toe te voegen aan berichten en de vertaalslag te maken naar de arboprofessional.