Kennis over beroepsziekten toegankelijk gemaakt

De kennis over beroepsziekten moet toegankelijker worden. Het nieuwe Landelijk Expertise Centrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten gaat daarbij helpen. Wat gaat er allemaal gebeuren?

Er zijn diverse activiteiten rond de kennis over beroepsziekten gaande. Het Landelijk Expertise Centrum – Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) gaat de kennis over stoffengerelateerde beroepsziekten bundelen. Maar ook een algemene tegemoetkomingsregeling opstellen voor getroffenen. Bovendien stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten in opdracht van SZW een eerste lijst op van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten. Dit sluit aan bij de adviezen van de commissie Heerts.

Wat is het LEC-SB?

Het LEC-SB is opgericht op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij zijn verschillende partijen betrokken, zoals het NCvB, PMA, NKAL, IRAS en RIVM. Het centrum moet 1 juli 2022 operationeel zijn.

Het LEC-SB heeft twee doelen. Het eerste doel is de Nederlandse expertise over stoffengerelateerde beroepsziekten bij elkaar brengen. Hierdoor hebben we meer aan de kennis die er is en ontstaan meer mogelijkheden om te werken aan preventie en behandeling van stoffengerelateerde beroepsziekten.

Het LEC-SB heeft ook een belangrijke rol in de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor (ex-)werkenden die lijden aan een ernstige beroepsziekte. De komende periode gaan panels zich bezighouden met het beoordelen van de aanvragen voor de tegemoetkomingsregeling. Net als de bestaande regelingen voor asbest- en OPS-slachtoffers zullen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Instituut voor Asbestslachtoffers (IAS) de tegemoetkomingsregeling uitvoeren. Een stuurgroep gaat een plan van aanpak voor de organisatie maken.

Lijst stoffengerelateerde beroepsziekten

Ook gaat het NCvB een eerste lijst van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten opstellen. Dat gebeurt aan de hand van drie stappen:

1. Bronnenonderzoek
Inventarisatie van lijsten met beroepsziekten veroorzaakt door schadelijke stoffen. Uitgangspunt is de International Labour Organisation (ILO)-lijst. Maar ook lijsten uit omringende EU landen en de lijst van de Europese Commissie.

2.Inventarisatie van stoffengerelateerde beroepsziekten
De lijsten geïdentificeerd in stap 1 worden gebruikt om een lijst stoffen gerelateerde beroepsziekten op te stellen.

3.Selectie en prioritering van de meest relevante  stoffengerelateerde beroepsziekten
Classificeren van stoffengerelateerde beroepsziekten in Nederland op basis van de vorige twee stappen. Dit gebeurt naar vóórkomen, mogelijkheid tot het vaststellen van een causale relatie en de ernst op individueel en maatschappelijk niveau. Ook volgt een inventarisatie van beschikbare richtlijnen voor de beoordeling van stoffengerelateerde beroepsziekten.

Beroepsziekten.nl

Advies van de commissie Heerts

Meer artikelen over beroepsziekten: