Wat er verandert met de PGS 15

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de PGS 15 en haar voorgangers? Een eerste verschil is dat de PGS 15 een grotere reikwijdte heeft. Zo vallen carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR-stoffen) wel onder het PGS- maar niet onder het CPR-regime. Hetzelfde geldt voor bepaalde organische peroxiden tot 1000 kilogram, zeer licht ontvlambare stoffen, brandgevaarlijke vaste stoffen en voor zelfontbranding vatbare stoffen. En ook voor stoffen die brandbare gassen ontwikkelen zodra zij in contact komen met water en infectueuze stoffen, zoals ziekenhuisafval en diagnostische monsters. Gasflessen en spuitbussen vallen eveneens wel onder de PGS 15 maar niet onder de CPR-richtlijnen. Hierdoor geeft de PGS 15 regels voor vrijwel alle regulier voorkomende verpakte gevaarlijke stoffen.