BESLUIT BEDRIJFSBRANDWEREN

Het opgestarte wetgevingstraject heeft geresulteerd in een nieuw concept-Besluit Bedrijfsbrandweren. Dit besluit is niet langer op zichzelf staand; het zal onderdeel uit gaan maken van de Wet op de veiligheidsregio's. In hoofdstuk 7 van artikel 25 Besluit Veiligheidsregio's van deze wet is het aanwijzen van bedrijfsbrandweren geregeld. In maart van dit jaar heeft minister Ter Horst het conceptbesluit ter consultatie aangeboden aan verschillende belanghebbende partijen: Stichting CaBO, VNO-NCW, Deltalinqs, Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO)-kenniscentrum en verschillende overheidsinstanties. De begeleidingscommissie heeft in het voorgaande traject aanbevelingen gedaan voor aanpassing in het Besluit bedrijfsbrandweren. Een aantal hiervan is overgenomen in het conceptbesluit. De aan het huidige besluit gekoppelde bijlagen met uitwerking van de wet zijn in het nieuwe besluit verwijderd. In plaats daarvan komt er een handreiking (zie kader). Enkele belangrijke wijzigingen in het Besluit betreffen het bevoegd gezag en de reikwijdte.