artikel

Actueel

Geen categorie

KLM Health Services bv en High Five Health Promotion hebben hun eerste vestiging van een ‘Careport’ geopend in het WTC Amsterdam. In maart 2006 volgt de opening van een tweede vestiging. Volgens accountmanager Joke Pikaar van KLM Health Services en Careport komen er in elk geval Careports in alle WTC’s van Nederland. ‘Bedrijven moeten zuinig zijn op hun mensen. We doen natuurlijk als middelgrote arbodienst nog steeds verzuim, maar we richten ons nu ook meer op de 95 procent gezonde mensen, en niet alleen met bedrijfsfitness. We bieden ook artsen, recepten en health care clubs. Het idee erachter is dat het om de hoek is en je hoeft dan ook niet langer een eind te lopen voor een bezoek aan de dokter of een receptje. Je kunt het om de hoek bij je werk halen. Het staat trouwens open voor iedereen, ook voor particulieren.’

 

Careport is een volle dochter van KLM en richt zich met dit initiatief op de toenemende vergrijzing van de maatschappij en het bedrijfsleven. Volgens de accountmanager van Careport richten arbodiensten zich in de toekomst meer dan nu op het fit krijgen en houden van werknemers en niet zozeer meer op verzuimbegeleiding. Pikaar: ‘We willen Careport laten opnemen in collectieve zorgverzekeringen die verzekeraars met bedrijven afsluiten. En we merken dat er veel belangstelling voor is. Naast reguliere zorg kunnen verzekerden ook gebruik maken van onze diensten.’

 

Careport is duizend vierkante meter groot en biedt preventieve fitnessprogramma’s, medische diensten als check-ups, fysiotherapie, mental coaching, EHBO, artsen en specialisten. Extra aandacht is er uiteraard voor vaccinaties en reizigersadvies.

 

Pikaar moet eerlijk toegeven dat het nog niet storm loopt. Ook niet met het afsluiten van de Careport-polis die speciaal in het leven werd geroepen. ‘HRM-managers zijn bijzonder druk met alle wetswijzigingen die op 1 januari in werking traden en de verzekeraars zijn druk bezig met de nieuwe zorgverzekering. Bovendien moet nog onderhandeld worden over de vergoeding van onze diensten in de polissen. Het duurt dus nog wel even. Maar ik verwacht dat deze maand en volgende maand hele drukke maanden voor ons worden.’

 

Werkenden met een aandoening worden vaker blootgesteld aan ongunstige werkomstandigheden dan gezonde werkenden. Dat concludeert TNO Kwaliteit van Leven in het rapport Profiel Arbeid en Gezondheid 2005. Ongeveer negentig procent van de werkenden zegt dat de eigen gezondheid goed is. Dat percentage is al jaren hetzelfde. Toch heeft een belangrijk deel van de werkende populatie last van RSI-klachten, aldus het rapport. In het profiel trekt TNO ook de voor de hand liggende conclusie dat werkgevers die hun gezondheidsbeleid goed op orde hebben een lager ziekteverzuim mogen begroeten. Het onderzoeksinstituut presenteert cijfers over gezondheidstrends bij werkenden en niet-werkenden. Het hebben van betaald werk draagt volgens TNO bij aan een goede gezondheid en bij hoge werkdruk beschermt sporten tegen het risico van burn-out. De publicatie is te bestellen via receptie@arbeid.tno.nl

 

TNO en CBS voeren de tweede Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden uit. Ruim 80.000 Nederlandse werknemers hebben vorige maand een vragenlijst over hun werkomstandigheden ontvangen. In mei moeten de resultaten bekend zijn.

 

De enquete richt zich op werktijd, overwerk, avond-, nacht- en weekendwerk, werkdruk, emotioneel zwaar werk en fysieke werkbelasting, lawaai, gevaarlijk en vuil werk, gevaarlijke stoffen, veiligheid, beeldschermwerk, agressie en discriminatie, gezondheid, chronische ziekten, burn-out, RSI en verzuim en arbeidsongevallen, arbo- en verzuimbeleid, veiligheidsbeleid en arbodienstverlening.

 

Het is de tweede enquete die SZW laat uitvoeren. De eerste enquete werd in 2003 gehouden onder 25.000 werknemers. Vanaf dit jaar wordt jaarlijks een enquete verricht. Het ministerie van SZW zegt de data te gebruiken voor het monitoren van de arbeidsomstandigheden in Nederland. Voor het eerst worden dit jaar standaardvragen van het CBS in de enquete opgenomen die onderdeel waren van POLS (Permanent Onderzoek Leefsituatie) en de EBB (Enquete Beroepsbevolking).

 

Jonge Europese werknemers hebben volgens het Europese bureau voor de statistiek Eurostat vijftig procent meer kans op een ongeluk tijdens het werk dan ouderen. Daarom start het Europese Bureau voor veiligheid en gezondheid dit jaar een uitgebreide campagne om jongeren veiligheidsbewuster te maken.

 

Volgens de directeur van het bureau, Hans-Horst Konkolewsky, herkennen jongeren minder snel de risico’s op het werk. En als ze dat wel doen, nemen ze niet zo snel passende maatregelen. Het Europese bureau wil onder meer het risicobewustzijn vergroten en risico’s voorkomen door in bedrijven en scholen voorlichting te geven. Informatie over het voorkomen van ongelukken en beroepsveiligheid staat ook op http://osha.eu.int/youngpeople

 

Dat vrouwen zich vaker ziek melden en vaker in de WAO belanden dan mannen, komt mogelijk door de combinatie van arbo en zorg. Zo beweert Nathalie Donders althans in haar promotie-onderzoek Psychosocial workload workfamily interference and health determinants of sick leave in university employees. Deze mond vol dekt de lading van een onderzoek waarin ook staat dat nu veel mannen meer zorgtaken op zich nemen, de dubbele belasting ook voor hen problematisch kan worden. Het vervullen van meerdere rollen hoeft niet tot gezondheidsproblemen te leiden, aldus de kersverse doktor.

 

Nathalie Donders onderzocht de invloed van de relatie tussen werk en prive op gezondheid en ziekteverzuim bij universiteitsmedewerkers. Bij vrouwen waren vooral thuiskenmerken van invloed op ziekteverzuim, terwijl bij mannen het werk vaker aanleiding vormt voor ziekte. Volgens Donders kan het combineren van arbeid en zorg gezonder worden gemaakt met meer flexibiliteit in werkuren, goede kinderopvang en meer openheid over wat nodig is om combineren van werken en zorgen aantrekkelijker te maken.

 

Werknemers met een chronische ziekte ervaren meer problemen in het werk en hebben meer gezondheidsproblemen dan niet-chronisch zieken. Volgens de promovenda hebben chronisch zieken extra begeleiding van hun leidinggevende en bedrijfsarts nodig.

 

Minister Brinkhorst van Economische Zaken wettelijk verplicht, maar de bedrijven zouden onderneemt geen stappen tegen het Onder suggereren dat dit wel zo is. Volgens de minissteuningsburo Sociale Verzekeringen (OSV). Dit ter is de term sociale verzekeringen niet voorbedrijf suggereert een overheidsinstantie te behouden aan de overheid of aan uitvoerders zijn en dat de door het bedrijf aangeboden op- van publiekrechtelijke sociale verzekeringen. leiding tot preventiemedewerker verplicht is. Brinkhorst schrijft dat het aan de markt is te Dat schrijft Brinkhorst in antwoord op Kamer- oordelen over aanbieders die associaties zoevragen van de Tweede Kamerleden Aptroot en ken met publieke taken of beelden oproepen Van der Sande van de VVD. De twee liberalen over een wettelijke noodzaak van ingaan op stelden hun vragen na berichten in de media het aanbod. Volgens Brinkhorst heeft MKBover bedrijven die cursussen preventiemede Nederland zich al uitgelaten over de zin en werker aanbieden. Deze cursussen zijn niet onzin van cursussen preventiemedewerker.

 

Voor stageplaatsen en scholing trekt het kabinet dit jaar 75 miljoen extra uit. Bijna de helft gaat naar leerlingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo). Voor scholing van werknemers is veertig miljoen euro beschikbaar. Indien nodig, zo stelt de verantwoordelijke bewindsman De Geus, komt er dit jaar ook nog zestig miljoen beschikbaar om vroegtijdige schoolverlating in het vmbo tegen te gaan.

 

Meubelstoffeerder Wim van Keulen won vorige maand met zijn zelfbedachte flexibele platte wagen een beertender. Hij was de winnaar van de prijsvraag FysiTips van het Arboconvenant meubelindustrie. In de werkplaats van zijn werkgever, Heyman Stoffeerspecialisten, staan hoge schuimblokken van meer dan honderd kilo die machinaal op maat worden gesneden. Van Keulen bedacht twee multiplexplaten op wielen. Op die platen monteerde hij schuifrails die gebruikt worden voor het verschuiven van een autostoel. Schuimblokken kunnen op de kar worden gezet en worden verplaatst. Zo hoeven medewerkers niet meer handmatig te tillen.

 

De Stecr-leidraad voor de preventiemedewerker is af. Dit is een hulpmiddel voor het vaststellen van de deskundigheid en het werk- en denkniveau van preventiemedewerkers. De leidraad is te downloaden via www.boaplein.nl.

 

Het UWV moet voortaan werken volgens verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Gezondheidsraad bij de beoordeling arbeidsongeschiktheid. Het ministerie van SZW heeft vorige maand het advies van de Gezondheidsraad overgenomen waarin dit staat. De Gezondheidsraad ontwikkelde al een richtlijn voor lage rugpijnen en hartinfarcten. Een protocol voor mediprudentie, voorbeelden van beoordelingen vergelijkbaar met jurisprudentie, is in de maak. De protocollen helpen verzekeringsartsen bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid.

 

Volgens de FNV staan WAO-keuringen bol van incidenten en onprofessioneel gedrag.De vakcentrale trok die conclusie vorige maand na de meldweek rond de aangescherpte WAO-herkeuringen.De van bovenaf opgelegde ‘productienormen ’ zouden nog meer dan de strengere keuringscriteria ervoor zorgen dat een groot aantal WAO ’ers zijn uitkering verliest.Het eindverslag van de meldweek rond de aangescherpte WAO-herkeuringen ‘Contouren van een verloren generatie arbeidsongeschikten ’ baseert zich op de ervaringen van 2800 WAO ’ers die volgens de nieuwe praktijk zijn herkeurd.

 

De helft van deze groep verloor door de nieuwe keuringen geheel of gedeeltelijk zijn WAO -uitkering. Van de volledig arbeidsongeschikten werd veertig procent geheel arbeidsgeschikt verklaard. De mening over arbeidsdeskundigen van het UWV is aanzienlijk beter dan die over de verzekeringsarts. Driekwart van de WAO ’ers die gebeld hebben tijdens de meldweek,klaagt over de professionaliteit van de keuringsarts.

 

Ruim de helft kreeg een onvoldoende.Ook een derde van de arbeidsdeskundigen kreeg een onvoldoende. Volgens de FNV geeft het UWV een te rooskleurig beeld van de reintegratie. De kans om weer aan de slag te komen is klein. Van de WAO ’ers heeft slechts vijf procent na herbeoordeling een betaalde baan of urenuitbreiding voor elkaar gekregen.Van duurzame reintegratie is al helemaal geen sprake :eenderde van de WAO’ers die hun werkervaring bij de FNV meldden,stond binnen enkele maanden al weer op straat, zo schrijft de vakcentrale. FNV-vicevoorzitter Ton Heerts overhandigde het rapport vorige maand aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken.

 

Hij wil dat de keuringen conform het SER-advies worden uitgevoerd.‘De aanscherping van keuringseisen moet ongedaan worden gemaakt en het kabinet moet meer toezicht houden op de kwaliteit van de WAO-keuring,aldus de ‘coming man ’ van de FNV die zich hardop afvroeg ‘of we wel met z’n allen premie moeten betalen voor een verzekering die nauwelijks nog dekking biedt.’

 

De campagne die TNO een jaar lang voerde om lunchwandelen te stimuleren, heeft geen effect gehad.Weliswaar blijkt volgens TNO uit onderzoek dat het aantal lunchwandelaars en de frequentie van het lunchwandelen toenamen tijdens de campagne, maar was deze toename ook zichtbaar in controlebedrijven waar geen campagne was gevoerd.

 

Het onderzoek werd door TNO uitgevoerd in samenwerking met het NIGZ-Werk&Gezondheid en gefinancierd door ZonMw. Bijna de helft van de werknemers uit de deelnemende bedrijven vulde de vragenlijst in. Van de respondenten uit bedrijven die deelnamen aan de campagne, was 86 procent aanwezig bij de startmanifestatie of wandel de ten minste eenmaal gedurende het campagnejaar. Voor de campagne wandelde 52 procent minimaal een keer per week. Na de campagne was dit percentage gestegen tot 71 procent.In de controlegroep bleek het percentage wandelaars eveneens gestegen, van 39 naar 47 procent. Het extra effect van de campagne lijkt daarom volgens TNO beperkt.

 

De meerderheid van de werknemers vond de acties en materialen uit de campagne leuk, zo maakte TNO bekend, om daar onmiddellijk aan toe te voegen dat deze resultaten door de lage en vermoedelijk selectieve respons (veelal wandelaars)met een korreltje zout genomen moeten worden.

 

Ook leidde de campagne niet tot een toename van het aantal werknemers dat aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldoet. Deze norm stelt dat iedere werknemer ten minste dertig minuten per dag moet bewegen om gezond te blijven.

 

Werknemers die niet de benen nemen tijdens de lunch,zeggen dit te doen omdat ze gewend zijn te gaan eten in de kantine en, hoe kan het ook anders in dit land, door de weersomstandigheden.

 

TNO concludeert dat een campagne alleen onvoldoende is om het aantal lunchwandelaars substantieel te vergroten en dat voor een toename van de beweeglijkheid van de werknemers, lunchwandelen goed geintegreerd moet worden in het totale gezondheidsbeleid van het bedrijf.

 

De Nederlandse inzending van het Verbond Papier en Karton heeft een Europese Good Practice Award gewonnen. In totaal ontvingen zeven inzendingen de Good Practice Award op 12 december in het Guggenheim museum in Bilbao tijdens het Good Practice Award diner. Het diner vormde de officiele afsluiting van De Europese Week Weg met de Herrie. Vanuit alle EU-lidstaten werden 32 goede praktijken genomineerd voor de Good Practice Award.

 

Het Verbond Papier en Karton ontwikkelde een rekenformule om kosten en baten van lawaaibestrijdende maatregelen tegen elkaar af te wegen. Tijdens de nationale versie van de Weg met de Herrie week kreeg het verbond een tweede prijs en moest het die ook nog delen met Het Preventief Arbo Adviesbureau dat in de prijzen viel met het bestrijden van geluidsoverlast in sporthallen. De Nederlandse nummer 1, chemie concern Akzo-Nobel, viel Europees niet in de prijzen.

 

Akzo won vorig najaar met het programma ‘Hear, hear ’ de eerste prijs in de Goede Praktijken Competitie in Nederland.Akzo-Nobel won 10.000 euro voor verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden in het programma ‘Hear, hear ’. Daarin probeert Akzo-Nobel personeel bewust te maken van het belang van goede gehoorbescherming.

 

Tevredenheid en zorg overheersten tijdens de slotconferentie Bouw op 24 november in het Cobramuseum in Amstelveen.De convenantpartners (FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV, Bouwend Nederland, Arbouw en het ministerie van SZW) toonden zich tevreden over de vooruitgang tijdens projecten op het gebied van fysieke belasting en werkdruk en de aanpak van de kwartsproblematiek in de bouw. De conferentiegangers prezen ook de beleidsregel tillen, de ontwikkeling van kwartsstofarme apparatuur en een metseltrommel met minder pols- en armbelasting. Ook de 12.500 bezoeken die werden afgelegd door arbeidsongeschikt geraakte bouwvakkers als arbovoorlichter, werden tot de zegeningen van het convenant gerekend. Staatssecretaris Van Hoof feliciteerde de aanwezigen met de successen,maar kraakte ook een kritische noot.Volgens hem moet er nog veel gebeuren in de bouwnijverheid.

 

Vooral een recent onderzoek van de Arbeidsinspectie verontrustte hem. Een op de drie uitvoerders in de bouw heeft zo ’n hoge werkdruk dat er sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico. De Arbeidsinspectie en met haar de staatssecretaris pleiten voor betere onderlinge afstemming tussen medewerkers,een scherpere taakverdeling en een verlichting van het takenpakket van de uitvoerders.‘Dat moet leiden tot een betere beheersing van het bouwproces, verhoging van de productiviteit en een prettige werksfeer ’,zo sprak de staatssecretaris.

 

De voorzitter van FNV Bouw Dick van Haaster zei het jammer te vinden dat ‘werknemers niet of nauwelijks bekend zijn met het arboconvenant Bouw’. Hij vond dat de convenantpartijen meer aandacht hadden moeten geven aan de concrete invulling van de diverse plannen van aanpak die de arbeidsomstandigheden moesten verbeteren in de bouw. ‘Dan hadden we achteraf wellicht minder het gevoel gehad dat de doelstellingen onrealistisch waren geformuleerd.’

 

De conferentiegangers moesten namelijk constateren dat er ondanks maatregelen voor minder bukken en zwaar tillen, geen vermindering van lichamelijke klachten was opgetreden. Ook was er ‘een traan ’ omdat de projectorganisatie van het convenant Werkgoed er niet in was geslaagd het convenant uit te breiden met architecten, ontwerpers en opdrachtgevers.

 

Arbo Platform Nederland plaatste vorige maand het vijftigste erkende Risico Inventarisatie en Evaluatie Instrument op www.arbo.nl. De branche uitgeverijen was de vijftigste branche voor wie een digitale RI&E beschikbaar werd gesteld.De andere erkende RI&E-instrumenten zijn te vinden op www.arbo.nl en op www.rie.nl.

 

Ze zijn voorzien van een erkenningicoontje .Iedere ondernemer met personeel is verplicht een RI&E uit te voeren. Bedrijven met maximaal 25 werknemers kunnen in aanmerking komen voor een lichte toets door de arbodienst. Hiervoor dient een bedrijf een branchespecifiek RI&E-instrument te gebruiken, zo als die op de website staan.

 

De RI&E moet wel tot stand zijn gekomen in overleg tussen werkgevers en werknemers en moet bovendien aangemeld zijn bij het Arbo Platform Nederland. Het Arbo Platform Nederland is een onafhankelijke netwerkorganisatie van vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers als arbodeskundigen.

 

Samen met de Universiteit Utrecht ontwikkelde bedrijfsarts Willem van Rhenen de Vitality Check,een instrument dat de bevlogenheid dan wel gespannenheid van medewerkers in kaart brengt en de oorzaken daar van vaststelt. Dat meldt ArboNed. Volgens de arbodienst blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Van Rhenen en de Universiteit Utrecht dat werknemers die goed in hun vel zitten klantgerichter zijn en efficienter werken. Wie plezier in zijn baan heeft, straalt dat uit naar anderen en doet zijn werk sneller en beter,aldus Arbo-Ned. Daarbij kunnen vitale werknemers langer aan het arbeidsproces deelnemen.

 

Voor werknemers is de check een wake-up call voor de toestand van hun gezondheid,zo stelt de arbodienst.De Vitality Check is onder meer uitgevoerd bij het management van een groot Nederlands bedrijf. Na de nulmeting organiseerde het bedrijf vitaliteitsweken met onder meer anti-stressworkshops, yoga en sport. De weerbaarheid van afdelingen met specifieke problemen werd een vast onderdeel op de agenda van het managementteam. Een onduidelijke taakbeschrijving is volgens ArboNed een risicofactor die het werkplezier remt.

 

Leidinggevenden moeten dan ook met hun medewerkers om de tafel om hierin duidelijkheid te verschaffen en de functieprofielen dienen volgens de arbodienst te worden aangepast voor toekomstig personeel. Uit de Vitality Check zou blijken dat burn-out vaak voorkomt bij werknemers die niet op de juiste plek zitten.

 

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid voldoet de asbestregeling die sinds drie jaar van kracht is. Voor de Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS-regeling) overleed negentig procent van de slachtoffers voordat ze een schadevergoeding kregen. Nu krijgt meer dan negentig procent van de asbestslachtoffers een uitkering tijdens hun leven, zo schrijft SZW.De TAS-regeling houdt in dat de overheid via de Sociale Verzekeringsbank een voorschot van 16.500 euro aan het asbestslachtoffer betaalt.Dat geld wordt later verhaald op de aansprakelijke werkgever.

 

Reageer op dit artikel