artikel

RECENTE PUBLICATIES

Geen categorie

Als iemand van allochtone afkomst de spreekkamer van de bedrijfsarts binnenkomt, is het vaak handig als de bedrijfsarts iets weet over zijn cultuur. Aan de andere kant: reintegratie is maatwerk en met overbodige generalisaties krijg je niemand snel aan de slag. Een spanningsveld dus, en niet iedere arts weet daarmee om te gaan. Wat denkt u bijvoorbeeld van het volgende gesprek? De opmerkingen vooraf komen van de bedrijfsarts: Allochtone man, 48 jaar, vier maanden ziek. Vooraf: volgende auw-patient. Hij wil graag laten zien dat hij pijn heeft. Geboortedatum 1/1/’56, is dus van een bepaalde origine, die datum zie je dan vaak.

 

Ba: Is het nog niet over?

 

Cl: Steeds erger wordt. Helemaal hier en slaapt steeds aan de andere kant. Ook dingetjes gekocht om te helpen.

 

Ba: O, dat is Midalgan.

 

Cl: Ook steeds bij verwarming zitten, voor warmte. Iedereen zegt operatie.

 

Ba: Wie zegt dat, iedereen?! Zegt de specialist dat? Zegt de huisarts dat? Zegt de avk dat? Zegt S dat?

 

Cl: (lacht) Nee alleen alle anderen. Ba: Ik maak grapjes. Hoe is het met de huisarts?

 

Cl: Niet meer geweest bij huisarts, ik kan niets meer doen, naar de specialist nu al drie jaar (enzovoort).

 

Gaat de bedrijfsarts er hier (en in het vervolg) te veel van uit dat de pijnklachten onverklaarbaar zijn?

 

Laat hij de afkomst van de man te veel een rol spelen? Als hij het doet, zou het te verklaren zijn. De communicatie met bepaalde nationaliteiten verloopt soms moeizaam. Dit boek gaat in op de lastige taak van de professional en geeft veel voorbeelden van gesprekken tussen bedrijfsarts en client.

 

Arbeidsongeschiktheid, reintegratie & Etniciteit, Het Spinhuis, tel. 020 – 525 27 11, prijs: € 19,50, ISBN 90 5589 235 1

 

Nee, ze zullen het misschien niet snel laten merken. En ja, als ze elkaar tegenkomen schudden ze elkaar netjes de hand. Maar onderhuids kan het smeulen. Want in de ogen van sommige huisartsen is de bedrijfsarts nog steeds de rechterhand van de werkgever. En die bedrijfsarts vindt vaak dat zijn collega te weinig rekening houdt met de arbeidssituatie. Toegegeven: de relatie tussen beide beroepsgroepen is de laatste jaren sterk verbeterd. De partijen weten nu veel meer van elkaar, en de domeinen van beide kampen zijn scherper afgebakend. Er is bijvoorbeeld een richtlijn die duidelijk aangeeft wat ze moeten doen als een werknemer zich ziek heeft gemeld.

 

De sleutel tot verdere toenadering is dus meer informatie. Daarom heeft Medwerk Noordelijk Zuid-Holland een korte ‘Verwijswijzer’ samengesteld, waarin de verwijsmogelijkheden van de bedrijfsartsen zijn samengebracht. Uitgevoerd in rustgevend blauw behandelt deze klapper achtereenvolgens

 

– de taken van huis- en bedrijfsarts,

 

– de mogelijkheden voor communicatie tussen beiden,

 

– hun verwijsmogelijkheden,

 

– het consult met de (para)-medicus of GGZ-deskundige.

 

Daarnaast komen er interessante websites aan bod, NVAB-richtlijnen en NHG-standaarden.

 

Verwijswijzer over de verwijsmogelijkheden van bedrijfsartsen, gratis aan te vragen, Medwerk, tel. 071 – 528 45 40

 

Een medewerkster aan een informatiebalie verstrekt niet alleen informatie, althans niet alleen zakelijke. Ook de collega’s worden regelmatig besproken. Op een dag zijn die haar geroddel zat, en spuwen ze hun gal in een brief aan de filiaalchef. Het gevolg: rode hoofden, een negatief beoordelingsgesprek en een medewerker die een jaar lang ziek thuis zit te mokken. Iedere passende functie wijst ze van de hand. En aan het einde van het jaar rekent de kantonrechter haar dat zwaar aan. Jammer dus dat deze dame het Jaarboek Arbo & Verzuim niet in haar kast had staan. Een blik hierin en ze had de donkere wolken zien naderen. Want, onder het kopje ‘Rechtspositie werknemer’ lezen we: ‘De werknemer moet meewerken aan de door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige (bijvoorbeeld de arbodienst of een reintegratiebedrijf) gegeven redelijke voorschriften die erop gericht zijn om hem in staat te stellen passende arbeid te verrichten.’ Duidelijke taal dus.

 

Jammer ook dat haar werkgever blijkbaar geen abonnement had. Want hij had de situatie niet zo lang hoeven te laten aansudderen. ‘Gedurende de periode dat de werknemer zich niet houdt aan deze verplichtingen’, zo staat in hetzelfde hoofdstuk, ‘kan de werkgever de loondoorbetaling opschorten. ‘En: ‘Het niet-nakomen van deze verplichtingen kan uiteindelijk aanleiding geven tot ontslag.’ Het bovenstaande is een voorbeeld uit vele, want de auteur bewandelt het volledige tijdpad waarop arbo en verzuim zich afspelen. Ze begint bij het arbozorgsysteem en de aanstellingskeuringen en komt via de ziekmelding uit bij de reintegratie van werknemers. Iedere stap die ze zet, wordt begeleid door een voorbeeld uit de praktijk (de roddelende informatiebaliemedewerker), punten die speciale aandacht verdienen, en praktische tips.

 

Karssen, T.A., ‘Jaarboek Arbo & Verzuim 2005’, Kluwer Alphen aan den Rijn 2005, prijs € 65,50, ISBN: 9013022030

 

Reageer op dit artikel