artikel

RISICO- EN KWALITEITSMANAGEMENT

Geen categorie

Organisaties zijn afhankelijk van hun klanten. Daarom moeten zij de huidige en toekomstige behoeften van klanten begrijpen en zo goed mogelijk aan hun verwachtingen voldoen. De belangrijkste voordelen zijn dat een onderneming meer omzet en marktaandeel krijgt door snel, flexibel en effectief om te gaan met kansen en middelen. Zodat je klanten tevreden zijn en dus terugkeren. Voor de bedrijfshulpverlening betekent dit vooral dat het voorkomen en beperken van ongevallen op het werk niet leidt tot vertraging in productie en levering. Uitbesteed personeel krijgt instructies om zich aan te sluiten bij het arbo- en bhv-beleid van de klant, waarbij veiligheidsmaatregelen meegenomen worden in de prestatiebeoordelingen. Bij gezamenlijke projecten (V&G-plan) horen ook afspraken over de bhv.

 

Leiders geven eenheid in doelstelling en richting in de organisatie. Zij zorgen voor een omgeving die mensen volledig betrekt bij het bereiken van de doelstellingen. De belangrijkste voordelen zijn dat de medewerkers achter de doelstellingen staan en dat de activiteiten eenduidig zijn afgestemd, geimplementeerd en geevalueerd, met een optimale communicatie. Voor de bedrijfshulpverlening betekent dit dat het management zijn verantwoordelijkheid neemt voor het bhv-plan en de bhv-organisatie en zorgt voor voorlichting, onderricht en toezicht van alle veiligheidsmaatregelen, inclusief de bhv. Periodieke beoordeling van afspraken over arbozaken, waaronder de bedrijfshulpverlening, hoort hierbij.

 

Door volledige betrokkenheid kunnen medewerkers hun vaardigheden optimaal voor de organisatie inzetten. De belangrijkste voordelen zijn dat de medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn, meedenken in het bereiken van de doelstellingen, aangesproken kunnen worden op hun prestaties en gedreven zijn om de kwaliteit te blijven verbeteren. Voor de bedrijfshulpverlening betekent dit dat de medewerkers betrokken zijn bij de RI&E, de veiligheidsmaatregelen en de opzet van de bhv-organisatie. Daartoe horen training, oefeningen, toolbox meetings en het oplossen van praktische problemen bij het uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen en in de operationele bhv. Ook worden de medewerkers betrokken bij de evaluatie van de bedrijfshulpverlening (gedrag, organisatie en technische middelen).

 

Bereik efficienter het gewenste resultaat door activiteiten en middelen als een proces te managen. De belangrijkste voordelen zijn: lagere kosten door controle langs de lijn, betere en gelijkmatiger resultaten, en grotere voorspelbaarheid met aandacht voor verbetermogelijkheden. Voor de bedrijfshulpverlening betekent dit dat de managementprincipes ook voor haar gelden, als een ‘Plan Do Check Act’(PDCA)-kwaliteitscyclus.

 

Het begrip dat de processen onderling als een systeem samenhangen, draagt bij aan het effectief en efficient bereiken van doelstellingen. De belangrijkste voordelen zijn het afstemmen en integreren van de processen voor het beste resultaat, het vermogen om je op de belangrijkste zaken te concentreren en vertrouwen te wekken bij partners in de stabiliteit van de bedrijfsprocessen. Voor de bedrijfshulpverlening betekent dit dat zij in de bedrijfsprocessen geintegreerd wordt. Dat houdt in: procesbewaking, het bijhouden van gegevens over ongevallen, oefeningen, het gebruik en onderhoud van de middelen, de behoeften van de bhv’ers en eventuele problemen in gedrag, organisatie en middelen. Dus ook een periodieke evaluatie van het bhvplan en de -organisatie.

 

Continue verbetering van de prestaties hoort tot de kern van de kwaliteitsdoelstellingen. De belangrijkste voordelen zijn een prestatievoordeel door verbeterde organisatorische vaardigheden, het strategisch afstemmen van verbeterde activiteiten in alle bedrijfsonderdelen en de flexibiliteit om snel op nieuwe kansen in te spelen. Voor de bedrijfshulpverlening betekent dit een evaluatie van de vraag hoe de bhv-organisatie is voorbereid op een noodsituatie, met waar nodig acties om de werkwijze en de middelen aan te passen. Dit houdt ook regelmatige terugkoppeling in met de arbofunctionaris, de facilitymanager en eventuele externe arboen bhv-deskundigen.

 

Effectieve besluiten zijn gebaseerd op een analyse van beschikbare informatie. De belangrijkste voordelen zijn afgewogen besluiten, het beter kunnen aantonen van het resultaat van eerdere beslissingen in relatie met de beschikbare gegevens en een toename van het vermogen om meningen en beslissingen te beoordelen, te heroverwegen en te veranderen. Voor de bedrijfshulpverlening betekent dit dat de training en de uitrusting gebaseerd zijn op de risico’s en gerelateerd zijn aan de taken, de werkomgeving en de externe omgeving. Dit houdt ook de mogelijke registratie in van gegevens over de inzet, de oefeningen en de training. Op basis daarvan zijn veranderingen mogelijk in de bhv-organisatie, en daarnaast in het bedrijf of de instelling van het gedrag van de medewerkers of het verbeteren van preventieve maatregelen.

 

De organisatie en de leveranciers zijn van elkaar afhankelijk. Een win-winsituatie is voor beiden gunstig. De belangrijkste voordelen zijn dat hierdoor een grotere gezamenlijke meerwaarde wordt geschapen en dat via een gezamenlijke inzet flexibeler en sneller op een veranderende markt en op nieuwe behoeften en verwachtingen van de klant wordt gereageerd. Dat leidt ook tot een optimalisatie van de inzet van middelen. Voor de bedrijfshulpverlening betekent dit het geven van informatie over de behoeften en ervaringen met risicobeheersing, waaronder haar eigen inzet. Daarbij kan de bedrijfshulpverlening de externe bhv-deskundige om begeleiding vragen. Door het geven van feedback aan de trainer zijn de trainingen en oefeningen aan te passen op de veranderende omstandigheden in het bedrijf of de instelling en de veranderende behoeften van de bhv-organisatie. Ook kan uitwisseling van ervaringen leiden tot aangepaste of nieuwe methoden en technieken op het gebied van training, organisatie, communicatie en techniek om de effectiviteit en de efficiency van de bhv-organisatie te vergroten.

 

INFO

 

Kijk voor meer informatie over bedrijfshulpverlening, arbomanagement of het implementeren van de principes van kwaliteitsmanagement op advies.managementsystemen@nen.nl

 

 

Reageer op dit artikel