artikel

Zorgborg

Geen categorie

Een beheerssysteem (of zorgsysteem of managementsysteem) is het geheel van mensen, middelen en afspraken waardoor de zorg voor veiligheid is gegarandeerd. Om systematisch aandacht te kunnen schenken aan veiligheid, is het nodig om gebruik te maken van een bepaalde systematiek. Die bestaat bijvoorbeeld uit het gebruiken van een stappenplan waarin per stap wordt aangegeven wat wordt gedaan om de veiligheid te vergroten. De eerste stap is het maken van duidelijke plannen (beleid), gevolgd door het uitvoeren van die plannen. Vervolgens wordt regelmatig bekeken of de voortgang van de plannen op schema ligt en of de plannen moeten worden bijgesteld. Communicatie is in al deze stappen het sleutelwoord.

Om een beheerssysteem te laten functioneren moet een aantal stappen systematisch en periodiek worden doorlopen. Er bestaan verschillende methodieken en stappenplannen die hiervoor kunnen worden gebruikt. In alle benaderingen komen achtereenvolgens drie stappen terug: risico-inventarisatie, risico-evaluatie en risicobeheersing.

In feite is een goed uitgevoerde RI&E een beheerssysteem. Als men een RI&E uitvoert, een plan van aanpak opstelt, over de voortgang daarvan rapporteert en de RI&E zo nodig actualiseert, is immers voldaan aan de belangijkste eisen die worden gesteld aan een beheerssysteem. Om te voorkomen dat zo’n systeem een ‘papieren tijger’ is, verdient de koppeling met de ‘normale’ bedrijfsvoering voldoende aandacht. Zonder die koppeling blijft het veiligheidsbeheerssysteem (of het arbozorgsysteem) een op zichzelf staand iets. Dat is niet alleen ongewenst, maar kost ook nog veel geld.

De beschrijving van een beheerssysteem vindt meestal plaats volgens een bepaalde systematiek. Een voorbeeld van zo’n systematiek is de volgende indeling:

  1.  Sturing en beleid.

  2.  Risico-inventarisatie, -evaluatie en – beheersing.

  3.  Beheersing van operationele verstoringen.

  4.  Werknemersgedrag, voorlichting en onderricht.

  5.  Inkoop, reorganisatie en nieuwbouw.

  6.  Bedrijshulpverlening.

Reageer op dit artikel