artikel

Schadeverzekeraar op de vingers getikt

Geen categorie

De werkgever schakelt zijn verzekeraar in waar hij een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven heeft afgesloten. Die schakelt een expertisebureau in om de toedracht van het arbeidsongeval te onderzoeken. De expert rapporteert in oktober 2002 en opnieuw in december 2003. In dat laatste rapport geeft de expert aan dat het voor de beoordeling van de aansprakelijkheid verstandig is om het rapport van de Arbeidsinspectie af te wachten, mits dat op een redelijke termijn ter beschikking komt.

 

De verzekeraar volgt dit advies op, echter zonder het slachtoffer in te lichten. Het rapport van de Arbeidsinspectie is pas in juni 2004 gereed. De verzekeraar vraagt daarop nadere informatie van de werkgever, zonder het slachtoffer mee te delen welke informatie nog ontbreekt. Pas eind november 2004 neemt de verzekeraar een standpunt in.

 

Het slachtoffer klaagt bij de Raad van Toezicht Verzekeringen over de trage gang van zaken. De Raad vindt dat in een geval als dit, waarbij het gaat om een werknemer die door een arbeidsongeval ernstig brandwondenletsel heeft opgelopen, de verzekeraar op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid moet geven over de aansprakelijkheid en de omvang van de te betalen schadevergoeding. Dat houdt in dat de verzekeraar, in plaats van lange tijd te wachten op het ongevalsrapport van de Arbeidsinspectie, zonodig zelf een nadere onderzoeksopdracht geeft. Ook heeft de verzekeraar nagelaten het slachtoffer uit te leggen waarom bepaalde stappen nodig waren. Zeker nu hij het uiteindelijk in november 2004 ingenomen standpunt onvoldoende heeft gemotiveerd.

 

Gezien dit alles is de Raad van oordeel dat de verzekeraar de goede naam van het verzekeringsbedrijf heeft geschaad, zodat de klacht in al zijn onderdelen gegrond is. Omdat de schadeafwikkeling inmiddels loopt en er ook al een voorschot is uitgekeerd, ziet de Raad geen aanleiding om aan haar oordeel ook nog financiele consequenties voor de verzekeraar te verbinden.

Reageer op dit artikel