artikel

Ascorbinezuur wordt niet als reproductietoxisch geclassificeerd

Geen categorie

De be­vin­din­gen van de com­mis­sie zijn ge­for­mu­leerd in de door de Eu­ro­pe­se Unie gekozen ter­mi­no­lo­gie en dienen als uit­gangs­punt voor de wet­te­lij­ke clas­si­fi­ca­tie als re­pro­duc­tie­toxi­sche stof.

As­cor­bi­ne­zuur wordt voor­na­me­lijk ge­bruikt als an­ti­oxi­dant in voe­dings­mid­de­len, in voe­dings­sup­ple­men­ten en in ge­nees­mid­de­len. Be­roeps­ma­ti­ge bloot­stel­ling kan plaats­vin­den bij het be­rei­den van deze pro­duc­ten.

Onvoldoende gegevens

Over de ge­vol­gen van bloot­stel­ling aan as­cor­bi­ne­zuur voor de vrucht­baar­heid is nog on­vol­doen­de bekend; de Ge­zond­heids­raad ad­vi­seert daarom as­cor­bi­ne­zuur niet te clas­si­fi­ce­ren voor het cri­te­ri­um ‘effect op de vrucht­baar­heid’. Op basis van vol­doen­de, be­trouw­ba­re ge­ge­vens uit dier­proe­ven, ad­vi­seert de Ge­zond­heids­raad as­cor­bi­ne­zuur ook niet te clas­si­fi­ce­ren voor het cri­te­ri­um ‘effect op het na­ge­slacht’.

Reageer op dit artikel