artikel

Hart voor mensen, oog voor cijfers

Gezond werken

Auteur: Herman Evers

 

Werkgevers betalen de eerste twee ziektejaren van hun werknemers zelf en draaien tien jaar lang op voor een belangrijk deel van de WIA-kosten. Daardoor zijn de werkgeverskosten voor verzuim voor een deel variabel geworden. Inmiddels kunnen organisaties ongeveer veertig procent van de kosten en de baten van de sociale zekerheid zelf beinvloeden. Dat biedt ze de mogelijkheid om de personeelskosten te drukken en zo hun ondernemingsresultaat te verbeteren. Calculerende organisaties berekenen hun jaarlijks besparingspotentieel en stellen ieder kwartaal vast of ze hun doelstellingen hebben omgezet in klinkende munt. Door de veranderingen van de sociale zekerheid zijn werkgevers als het ware verzekeraars geworden. Zij kunnen zich ook aanleren om als verzekeraars naar dit risico te kijken.

Leidinggevenden zijn claimbeoordelaar en moeten kennis hebben van de ‘polisvoorwaarden’: de rechten, plichten en sancties voor werknemers en werkgevers uit het Burgerlijk Wetboek, boek 7, artikel 629 en 658a. Ziekmeldingen beschouwen ze als een claim op betaald verzuim, die ze niet automatisch inwilligen maar eerst beoordelen. Die beoordeling gaat verder dan de traditionele verzuimbegeleiding. Organisaties werken met een reintegratieprotocol gericht op activeringsbevordering, in plaats van een verzuimreglement. Een leidinggevende en zijn zieke werknemer bespreken wat de laatste nog wel kan doen, in plaats van alleen maar te vragen wanneer hij weer aan het werk denkt te gaan.

Iedereen in de organisatie weet inmiddels dat er een verschil bestaat tussen ziek zijn en arbeidsongeschikt zijn. Meer dan zeventig procent van de zieke medewerkers is gedeeltelijk belastbaar. Organisaties betalen voor deze belastbaarheid en willen er dus ook gebruik van maken. Daartoe kunnen zij ongeveer twee a drie procent van alle werkplekken geschikt maken voor mensen die tijdelijk hun eigen werk niet kunnen verrichten. Door systematisch de belangrijkste aspecten van de verzuimgevallen te behandelen, valt er veel te besparen.

Calculerende organisaties doen ook hun best om gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers weer aan het werk te krijgen. De kosten van loondoorbetaling voor een langdurig zieke modale werknemer kunnen aanzienlijk zijn. Reintegreren komt niet alleen het inkomen van de werknemer ten goede, maar scheelt de organisatie ook nog eens tienduizenden euro’s WGA-lasten.

Naast de klassieke verzuimparameters werken calculerende organisaties met activerende doelstellingen. Zo kan de directie zichzelf tot doel stellen om nihil boetes te krijgen van het UWV wegens onvoldoende reintegratie-inspanningen bij een WIA-aanvraag. Om werknemers te stimuleren om niet lichtvaardig te verzuimen, kunnen calculerende organisaties abstracte verzuimpercentages vertalen in herkenbare grootheden.

Reageer op dit artikel