artikel

Arbeidsbeperking? Gewoon werken

Gezond werken

Met de Participatiewet komen mensen met een arbeidsbeperking nu vaker in een ‘gewone’ werkomgeving terecht. Uit diverse onderzoeken blijken deze mensen kwetsbaar te zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Een aandachtspunt voor werkgevers.

Arbeidsbeperking? Gewoon werken

Per 1 januari 2015 moeten werkgevers in het kader van de Participatiewet 125.000 banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking: verstandelijk, visueel, auditief, lichamelijk of psychisch. Dit vanuit de gedachte dat segregatie op de arbeidsmarkt van mensen met en zonder beperking maatschappelijk onwenselijk én te duur is.

Kwetsbaar

Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen met een beperking op alle gebieden in het leven kwetsbaarder zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Ook op het werk lopen zij significant meer risico op ongewenste omgangsvormen. Daarbij gaat het om roddels en kwaadsprekerij, schreeuwen, vernederen of belachelijk maken, hints om ontslag te nemen, het doelwit zijn van grappen die te ver gaan en werkopdrachten krijgen van iemand die daar niet toe bevoegd is.

Vijf W’s

De Arbowet verplicht werkgevers beleid te voeren om werknemers tegen ongewenste omgangsvormen te beschermen. Of een organisatie – al dan niet via detachering – nu de materiële werkgever wordt van medewerkers met een beperking of de inlener van een bedrijf waar mensen uit deze doelgroep werkzaam zijn. Er is flankerend beleid nodig om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van pesten, discriminatie, agressie & geweld en seksuele intimidatie (PSA). De vijf W’s van de arbobeleidscyclus kunnen helpen om het proces vorm te geven. Willen: intrinsieke motivatie, ongewenst gedrag niet accepteren; Weten: risico’s inventariseren en expertise ontwikkelen; Wegen: plan van aanpak maken en prioriteren; Werken: aan de slag; Waken: monitoren, evalueren en bijstellen.

Toezicht

Bij Werken is ook toezicht van belang, naast voorlichting en instructie. Naar aanleiding van een onderzoek naar de veiligheid bij de Sociale werkvoorziening in 2012, stelde de Inspectie SZW dat bij een kwetsbare groep medewerkers toezicht extra belangrijk is. Om ook voor hen een sociaal veilig werkklimaat te creëren. Goed overigens voor zowel mensen met als zonder beperking.

VN-verdrag

Dit jaar ratificeert Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. Nederland verplicht zich daarmee de samenleving inclusiever te maken: beter geschikt voor mensen met een beperking. Het afbreken van de schotten op de arbeidsmarkt tussen mensen met en zonder beperking maakt onderdeel uit van dit proces. Bij het maken van afspraken over omgangsvormen moet ook de stem van de mensen met een beperking zelf gehoord worden.


> Dit is een korte samenvatting van het artikel ‘Beperking? Gewoon werken’ van Alie Kuiper. Wilt u het volledige artikel inclusief de casus lezen? Kijk dan in Vakblad Arbo 4/2015.

Reageer op dit artikel