artikel

Zo pak je een arbeidsconflict aan

Gezond werken

Al jaren is er discussie over ziekteverzuim in relatie tot een arbeidsconflict. Hoe moeten werkgever en werknemer hier samen met professionals mee omgaan? De zesde STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten biedt een concrete aanpak.

Zo pak je een arbeidsconflict aan

In Nederland zijn er per jaar ongeveer zeventig tot honderdduizend ziekmeldingen waarbij (ook) sprake is van een arbeidsconflict. Arbeidsconflicten met ziekmeldingen geven vaak onrust en stress in organisaties. Vooral bij de direct betrokken werknemer en de leidinggevenden, maar evengoed bij collega’s. Partij kiezen kan nog tot extra onrust leiden. Daarom zijn zowel de zieke werknemer als de leidinggevende en daarmee de hele werkomgeving gebaat bij een snelle en adequate aanpak van het verzuim en het arbeidsconflict.

Werkwijzer

De nieuwe STECR Werkwijzer biedt een concrete aanpak, waarbij de bedrijfsarts zijn rol moet oppakken gericht op ‘ziekte en niet kunnen werken’, maar óók op het arbeidsconflict. De Werkwijzer staat duidelijk stil bij het juridisch kader van het ziekteverzuim in relatie tot een arbeidsconflict. Er is gekozen voor een aanpak van [1] de aanleiding (ziekmelding met conflict), [2] vragen die de bedrijfsarts te beantwoorden heeft met [3] scenario’s voor verdere advisering door de bedrijfsarts.

Arbeidsconflict

In de praktijk komt het vaak voor dat een werknemer zich ziek meldt bij klachten die – mede – worden veroorzaakt door een conflict op het werk. De kern van de Werkwijzer is de beoordelingsroute die een bedrijfsarts kan volgen om tot een passende beoordeling te komen. Het staat een bedrijfsarts vrij gemotiveerd af te wijken van dit kader. De rechter of het UWV zullen moeten bepalen of dat terecht is gebeurd.

Vragen en scenario’s

De bedrijfsarts kan aan de slag met twee vragen. Vraag 1: is de werknemer door ziekte verhinderd de bedongen arbeid te verrichten? Daarna volgt het Poortwachter-advies. Vraag 2: is er ook sprake van een arbeidsconflict? Bij vraag 2 begint het niet-medische deel van zijn beoordeling. De twee antwoorden op deze vragen leiden tot drie scenario’s: [1] de werknemer kan door ziekte niet werken en er is geen arbeidsconflict; [2] de werknemer kan door ziekte niet werken en er is een arbeidsconflict en [3] de werknemer is niet ziek, maar er is wel sprake van een arbeidsconflict. Welk scenario aan de orde is, is ter beoordeling van de bedrijfsarts. Zijn beoordeling bepaalt de verder te volgen route.

Bijzondere rol

De bedrijfsarts heeft vooral in scenario [3] een bijzondere rol. Hij geeft een advies voor interventie terwijl er geen ziekte is en dus ook geen medische beperking voor werk. Wegens de soms hoogoplopende emoties is een rustmoment van belang: een verlof op grond van art. 7: 628 BW, geen ziekteverzuim. De bedrijfsarts adviseert dus over een korte periode van niet werken op kosten van de werkgever. Voordat de bedrijfsarts het advies kan geven voor een interventie op het arbeidsconflict, is contact met die werkgever daarom van groot belang.

NVAB

In een recent persbericht meldt de beroepsvereniging NVAB dat bedrijfsartsen niet gehouden zijn aan de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten. Waarom? “STECR heeft expliciet gekozen voor een kenniskringmethodiek met een multidisciplinaire aanpak en wijkt daarmee af van de evidence based-richtlijnontwikkeling zoals de NVAB die voorstaat”, aldus de NVAB.

 

> Alle ins & outs lezen van de nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten? Lees het volledige artikel ‘Ziekte en arbeidsconflicten’ van Paul ter Wal in Arbo 4-2015.

Reageer op dit artikel