artikel

Alles kits met kwaliteit van de arbeid?

Gezond werken

De kwaliteit van de arbeid is de afgelopen acht jaar redelijk stabiel, met uitzondering van beeldschermwerk en werkdruk. Nederland steekt gunstig af bij de rest van Europa, aldus TNO’s Arbobalans 2016.

Alles kits met kwaliteit van de arbeid?

De samenstelling van de beroepsbevolking verandert. Het aantal zzp’ers groeit in 2007–2015 van 9 naar 15%. Ook het aandeel ouderen, hoog opgeleiden en vrouwen neemt toe. Het aandeel werknemers met een vast contract daalt juist, van 81 naar 75%.

Fysieke belasting gelijk, meer beeldschermwerk

De kwaliteit van de arbeid is de afgelopen acht jaar vrijwel gelijkgebleven als het gaat om fysieke en omgevingsbelasting. Uitzondering is beeldschermwerk: het aandeel werknemers dat meer dan zes uur per dag beeldschermwerk verricht, stijgt van 22% in 2007 naar 25% in 2015. De psychosociale arbeidsbelasting voor werknemers met hoge taakeisen en lage autonomie neemt de laatste acht jaar licht toe, van 16 naar 18%. Hoge werkdruk in combinatie met lage autonomie geeft werkdruk.

> LEES OOK: Fysieke belasting in de RI&E in het RI&E-dossier

Verzuim stabiel, arbeidsongevallen dalen

Het ziekteverzuimpercentage schommelt sinds 2007 rond de 4%. In 2015 verzuimt de Nederlandse werknemer gemiddeld één keer per jaar. De verzuimduur is gemiddeld zeven dagen. Ruim vier op de tien verzuimdagen is gerelateerd aan het werk. Ongeveer de helft van het aantal verzuimdagen houdt verband met klachten aan het bewegingsapparaat (27%) en psychische klachten, overspannenheid of burn-out (22%). De kans op een arbeidsongeval is 3% in 2015. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen neemt af van 50 in 2005 naar 45 in 2014. Het meeste risico lopen werknemers in de bouw.

Beroepsziekten veroorzaken extra verzuim

Beroepsziekten veroorzaken 5% van de totale ziektelast in Nederland. Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psychische aandoeningen veroorzaken de hoogste ziektelast. In 2013 stierven naar schatting ruim 4100 mensen aan een beroepsziekte, van wie ruim driekwart na hun pensioen. Beroepsziekten veroorzaken veel extra verzuim.

Hoe verhoudt Nederland zich tot Europa?

Vergeleken bij veel andere landen in Europa steekt de kwaliteit van de arbeid in Nederland gunstig af. Werkenden in Nederland voelen zich gezonder, zijn minder emotioneel uitgeput en bevlogener. Zij zeggen tot een hogere leeftijd te kunnen doorwerken en lopen minder arbo-risico’s. Alleen het risico ‘agressie en geweld’ komt in Nederland juist relatief vaak voor, vooral in de dienstensector. De Nederlandse werknemer verzuimt iets meer (4%) dan gemiddeld in Europa (3%); het werkgerelateerde aandeel in het verzuim ligt lager. Arbeidsongevallen met verzuim komen in Nederland minder vaak voor dan gemiddeld in Europa. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen is in Nederland het laagst van alle Europese landen.

 

> Dit is een beknopte samenvatting van het artikel ‘Kwaliteit van de arbeid’ van Marjolein Douwes en Irene Houtman. Alle werkgerelateerde cijfers weten? Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo.
> Praktische aanpakken en maatregelen voor ziekten door werk? U vindt het in het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’.

Reageer op dit artikel