artikel

Circulaire economie biedt volop kansen

Gezond werken

Circulair ondernemen is nationaal en internationaal een hot topic. De ambitie van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu: Nederland circulair in 2050.

Circulaire economie biedt volop kansen

Steeds meer Nederlandse bedrijven spelen in op de kansen die de circulaire economie biedt. Volgens Dijksma behoren we zelfs tot de internationale top als het gaat om kennis en innovaties.

Overheid investeert in circulaire programma’s

De overheid investeert in allerlei programma’s om de totstandkoming van circulaire roadmaps te stimuleren. Verschillende partijen stippelen daarin met elkaar een circulair model uit om gezamenlijk te realiseren. Een goed voorbeeld is het recent afgesloten Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Daarin bundelt een brede coalitie van branche-organisaties, vakbonden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid hun krachten. Het doel: de internationale kleding- en textielproductieketen verbeteren en verduurzamen. De productie van textiel is zeer belastend voor het milieu en veel kleding gaat weg nog voor het echt versleten is.

HAVEP timmert hard aan de circulaire weg

Het Nederlandse werk- en veiligheidskledingmerk HAVEP ziet veel kansen in het hergebruiken van textiele vezels. Onder het motto ‘Duurzaam is niet dromen maar doen’ ondertekende het Brabantse familiebedrijf het convenant. Ook werkt het intensief samen om de circulaire transitie in alle lagen van de organisatie door te voeren. Door het structureel inzamelen, ophalen en hergebruiken van textiel. Door de ontwikkeling van volledig recyclebare en duurzaam geproduceerde werkkleding. Door het organiseren van trainingen voor werknemers en partners. En door het ondersteunen en faciliteren van circulaire initiatieven in de textielbranche.

Nationaal Grondstoffenakkoord basis recycle-economie

HAVEP is stakeholder van de Dutch Circular Workwear Association, een coöperatie van bedrijven in de textielsector. Daarnaast realiseerde het bedrijf samen met partners en collega-leveranciers een volledig circulair werkkledingpakket voor TBI. Dit ondernemersnetwerk wil de fysieke leefomgeving op duurzame wijze herinrichten. Ten slotte ondertekende het als één van de 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord. Dit akkoord bevat de afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Daarmee vormt het de basis voor een recycle-economie waarin producten zo worden ontworpen dat ze geschikt zijn voor langduriger gebruik.

Circulaire economie geen doel op zich, maar middel

Overheden, werknemers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, professionals en het bedrijfsleven moeten volgens de Sociaal-Economische Raad de handen ineenslaan. Voor het creëren van een circulaire arbeidsmarkt pleit de SER voor het wegnemen van belemmeringen en het opstellen van goede randvoorwaarden vanuit de overheid. Het Rijksbreed programma Circulair Ondernemen (zie kader) komt tegemoet aan deze wens. Het reserveert voor 2016-2017 binnen het EU-budget 650 miljoen euro voor circulaire projecten.

Rijksbreed programma Circulaire Economie

In het Rijksbrede programma Circulaire Economie schetst het kabinet het perspectief op een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Het kabinet heeft de ambitie om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Het Rijksbrede programma is de kabinetsinzet voor het grondstoffenakkoord dat 180 partijen in januari ondertekenen. In dit akkoord wil het kabinet de in het programma neergelegde ambities delen met de partners. En op hoofdlijnen de knelpunten bij het realiseren daarvan, inclusief de tussendoelstelling van 2030, verkennen en oplossen.

Circulaire economie biedt ontzettend veel kansen

Bij circulaire vraagstukken zijn technische, sociale en economische kennis en innovatie nodig. Publieke en private partijen moeten vanuit een gezamenlijke visie zoeken naar mogelijkheden om op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau technische, sociale en systeeminnovaties door te voeren. Stap voor stap. Een somber verhaal? Natuurlijk, de risico’s en bedreigingen zijn enorm. Maar somber, nee. De circulaire economie biedt organisaties en professionals ontzettend veel kansen.

 

> Dit is een korte samenvatting van het artikel ‘Nederland circulair in 2050?’ van Milou Diepstraten. Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo.

Reageer op dit artikel