artikel

Voldoende inspanning Rabobank na verzuim?

Gezond werken

Een secretaresse functioneert niet naar behoren en haar werkgever, de Rabobank, vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De vrouw verwijt haar werkgever ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Voldoende inspanning Rabobank na verzuim?

De Rabobank zou haar te weinig hebben gesteund in het zoektraject naar een andere interne functie. Ook zou de werkgever onvoldoende rekening hebben gehouden met haar gehoorbeperking. Vindt de kantonrechter dat ook?

Werkgever wil ontbinding wegens gebrekkig functioneren

Een nu 60-jarige vrouw werkt sinds 2007 als secretaresse voor verschillende afdelingen van de Rabobank. Na uitval wegens ziekte in 2015 werkt zij sinds begin 2016 op de nieuwe afdeling Business Support. Daar zijn problemen met haar functioneren. Er is een verbeterplan opgesteld en er zijn regelmatig voortgangsgesprekken. In april 2017 constateert haar leidinggevende te weinig verbetering en de werkneemster wordt van werkzaamheden vrijgesteld. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gebrekkig functioneren.

Voldoende onderbouwing tekortschietend functioneren

De kantonrechter stelt vast dat de werkneemster is aangesteld als secretaresse D en terecht is beoordeeld overeenkomstig de daarbij horende functie-eisen. In juli 2016 zijn zorgen geuit over haar functioneren. Dat zij jarenlang goede beoordelingen kreeg, betekent niet dat dit niet kan veranderen. De aangedragen voorbeelden zijn elk afzonderlijk niet zodanig dat sprake is van onvoldoende functioneren. Maar ze geven wel een totaalbeeld, waarmee voldoende is onderbouwd dat de werkneemster tekortschiet in haar functie.

Adequate reactie werkgever op gehoorbeperking werkneemster

Toen zij kwam werken op de afdeling Business Support kreeg zij, vanwege haar gehoorbeperking, een werkplek aan de zijkant van de kantoortuin. Maar de arboarts vond het raadzaam om het werken in een geluidsbelastende omgeving te beperken tot het hoogst noodzakelijke. Daarop mocht zij in een van de concentratieruimtes op de afdeling werken. Wel vroeg haar werkgever haar soms om voor het noodzakelijke contact met collega’s in de kantoortuin te gaan zitten. Partijen verschillen van mening over de frequentie. Volgens de werkgever was dit incidenteel, volgens de secretaresse kreeg zij dit vriendelijke doch dringende verzoek met enig regelmaat. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever adequaat gereageerd op de gehoorbeperking van de werkneemster.

Afwijzing zoektraject eigen keuze, gevolgen voor eigen rekening

Na vrijstelling van haar werkzaamheden heeft de werkneemster een zoektraject naar een andere interne functie afgewezen. Daaraan was namelijk geen baangarantie gekoppeld. Dat laatste lijkt de rechter niet onredelijk nu de Rabobank een krimpende organisatie is. Dat betekent niet dat de Rabobank niet aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan voor herplaatsing. Dat de werkneemster geen deel wilde nemen aan het zoektraject, is haar keuze. De gevolgen zijn voor haar eigen rekening. Er is geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, de werkneemster ontvangt een transitievergoeding van ruim 40.000 euro.

 

Bron: Kantonrechter Utrecht, 11 oktober 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5838
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel