artikel

Re-integratieplicht niet nakomen? Weg ontslagbescherming

Gezond werken

Een medewerker in de ziektewet geniet in principe ontslagbescherming. Maar die medewerker moet wel zijn re-integratieplicht nakomen. Doet hij dat niet, dan kan die bescherming komen te vervallen.

Re-integratieplicht niet nakomen? Weg ontslagbescherming

Blinck Schoon houdt zich bezig met de schoonmaak van bedrijfspanden van derden en heeft ongeveer 100 werknemers in dienst. Een van hen is sinds 2013 in dienst als interieurverzorgster. Zij meldt zich begin juni 2017 ziek wegens psychische klachten.

De bedrijfsarts acht haar eind juni niet in staat haar eigen werk of aangepast werk te verrichten. Hij verwacht op langere termijn ook geen herstel in de eigen functie. Daarom stelt hij voor om te gaan overleggen over beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In een gesprek tussen partijen geeft de werkneemster aan daarmee akkoord te willen gaan.

Niet reageren op verzoek tot re-integratie of loonstop

Eind augustus ziet de bedrijfsarts echter weer mogelijkheden. Hij stelt dan ook voor om langzaam weer te beginnen en daarna de werkzaamheden verder op te bouwen. De werkgever zoekt daarna diverse malen contact met de werkneemster, maar die reageert niet. Ook niet na een (schriftelijk aangekondigde) loonstop wegens niet meewerken aan de re-integratie. Begin december beoordeelt een deskundige van het UWV de re-integratie-inspanningen van de werkneemster als onvoldoende. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

> LEES OOK: Re-integratie ook plicht van werknemer

Zonder deugdelijke grond haar re-integratieplicht niet nakomen

De kantonrechter stelt vast dat het verzoek tot ontbinding primair is gegrond op artikel 7:669 lid 3, onderdeel e, BW: zonder deugdelijke grond de re-integratieplicht niet nakomen. De werkgever heeft de werkneemster schriftelijk tot nakoming gemaand en ook verder aan zijn verplichtingen voldaan. Inmiddels leveren de naar voren gebrachte feiten en omstandigheden een redelijke grond voor ontbinding op. Want de werkneemster heeft zonder deugdelijke grond geen gehoor gegeven aan herhaalde oproepen van Blinck Schoon om haar re-integratie-plicht na te komen. Dat in het plan van aanpak staat dat zij niet inzetbaar is voor werk, kan haar niet baten. De bedrijfsarts heeft immers in een later stadium geadviseerd om met de re-integratie te beginnen.

> LEES OOK: Re-integratieverplichting is geen eenrichtingsverkeer

Helaas, dan is opzegverbod tijdens ziekte niet van toepassing

Overigens is niet gebleken dat dit voor de werkneemster niet mogelijk was. Zij stelt dat haar re-integratieplicht nakomen niet nodig was, omdat zij met de werkgever afspraken had gemaakt over beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maar de werkgever heeft dit uitdrukkelijk bestreden. De kantonrechter vindt het handelen van de werkneemster zodanig verwijtbaar dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevraagd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Haar re-integratieplicht niet nakomen zonder deugdelijke grond komt de werkneemster duur te staan. Want daardoor is het opzegverbod tijdens ziekte (art 7:670a lid 1 BW) in haar situatie niet van toepassing. Die geldt als een werkgever de werknemer schriftelijk tot nakoming heeft gemaand of om die reden de loonbetaling heeft gestaakt. En dat is hier het geval. Omdat de werkneemster ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft zij evenmin recht op een transitievergoeding.

 

Bron: Kantonrechter Haarlem, 25 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3440
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel