blog

Wat als een zieke werknemer niet wil re-integreren?

Gezond werken

Stel, een werknemer is ziek. Dan zijn werkgever én werknemer er samen voor verantwoordelijk dat deze op een gezonde en verantwoorde manier weer re-integreert. Maar wat als de werkgever de indruk krijgt dat de werknemer niet erg meewerkt?

Wat als een zieke werknemer niet wil re-integreren?

Bij re-integratie gelden over en weer een aantal verplichtingen. Laten we beginnen bij de verplichtingen van de zieke werknemer. Vanuit de Arbowet heeft deze namelijk ook een aantal verplichtingen. Wanneer de werknemer de re-integratieverplichtingen niet nakomt, heeft de werkgever een aantal wettelijke mogelijkheden om de naleving af te dwingen. De werkgever kan een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV om de re-integratie-inspanningen van werknemer te laten toetsen. Daarnaast kan de werkgever het loon opschorten of stopzetten. Maar alleen nadat deze de werknemer zonder succes schriftelijk gewaarschuwd heeft.

Loon opschorten of stopzetten?

De werkgever mag het loon alleen opschorten wanneer deze niet kan controleren of de medewerker daadwerkelijk arbeidsongeschikt of ziek is. Opschorten betekent dat de werkgever het salaris weer met terugwerkende kracht moet uitbetalen, zodra de werknemer zich alsnog aan zijn re-integratieverplichtingen houdt, zich bijvoorbeeld heeft laten controleren door een bedrijfsarts en als daaruit blijkt dat de werknemer wel degelijk arbeidsongeschikt was.

>LEES OOK: Zo moeten we privacy bij ziekte interpreteren

Een loonstop is een verdergaande maatregel dan de loonopschorting. Het stopzetten van loon kan onder meer als de werknemer zijn genezing belemmert, als hij weigert zonder deugdelijke grond passende arbeid te verrichten en als de medewerker bijvoorbeeld weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het Plan van aanpak.

Als een loonstop er niet toe leidt dat de werknemer zich houdt aan de re-integratieinspanningen, kan de werkgever uiteindelijk de arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter. Let hierbij wel goed op! De werkgever moet er alles aan gedaan hebben om de werknemer wel de kans te geven om aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen. Het is raadzaam om deze stappen af te stemmen met een arbeidsrechtjurist.

Rol van de bedrijfsarts bij re-integratie

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol bij de re-integratieverplichtingen. Hij geeft aan wat de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer zijn en wat dit inhoudt voor het werk. Als een bedrijfsarts een werknemer wel geschikt vindt voor passend werk (deze kan bijvoorbeeld nog niet het eigen zware werk doen maar wel lichte werkzaamheden), dan is het aan de werkgever om na te gaan of dit passende werk er is. Zo ja, dan moet de werknemer hieraan gehoor geven. Als de bedrijfsarts vindt dat er geen beperkingen meer aanwezig zijn om het eigen werk te hervatten, dan moet de werknemer inderdaad zijn eigen werk hervatten.

>LEES OOK: Goed omgaan met zieke medewerkers – of niet

Second opinion

Wat als de werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts? Dan kan hij sinds 1 juli 2017 een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Ook kan hij naar het UWV voor een deskundigenoordeel. Een second opinion of deskundigenoordeel betekent niet dat werknemer zijn re-integratie kan opschorten. Het kan echter ook zijn dat de bedrijfsarts de werknemer arbeidsongeschikt vindt en de werkgever vindt dat de werknemer best wel zou kunnen werken. De werkgever kan dan geen second opinion aanvragen. Dit is alleen voorbehouden aan de werknemer. Wel kan de werkgever een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

TIP: Arbopocket wegwijzer

Auteur: Truus van Amerongen, Leertouwer, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed

Reageer op dit artikel