nieuws

Worden we ziek van asielzoekers?

Gezond werken

Asielzoekers kunnen afkomstig zijn uit landen waar de gezondheidszorg op een lager pitje staat dan in Nederland of waar ziektes voorkomen die hier zijn uitgebannen. Hoe groot is de kans dat werknemers infectieziektes oplopen door de sterk toegenomen instroom van vluchtelingen?

Worden we ziek van asielzoekers?

In opdracht van Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM is daar onderzoek naar gedaan.

Asielzoekers

De medewerkers om wie het gaat zijn betrokken bij de opvang, begeleiding of behandeling/verzorging van asielzoekers. Dan gaat het bijvoorbeeld om medewerkers van (nood)opvang en (crisis)noodopvang (inclusief vrijwilligers), huisartsen, ambulancemedewerkers, ziekenhuispersoneel, cateraars, schoonmakers, politiemensen en medewerkers van beveiligings- of vervoersbedrijven.

Syrië

Ongeveer 70 procent van de mensen die de afgelopen weken Nederland binnenkwamen, is afkomstig uit Syrië. De basisgezondheid van personen uit Syrië is over het algemeen goed en vergelijkbaar met West-Europa.

Eritrea en Ethiopië

Het gezondheidsniveau van asielzoekers afkomstig uit Eritrea of Ethiopië is beduidend lager dan die van de bevolking van Nederland, binnen deze groep spelen voornamelijk scabiës en tbc als infectierisico’s. Tussen de 70 en 80 procent van de deze mensen is besmet met scabiës, in de volksmond beter bekend als schurft. Ook zijn er  signalen dat er mogelijk een verhoogde incidentie is van MRSA onder Eritreërs en Ethiopiërs.

Screening

Na aankomst in de centrale opvanglocaties worden mensen uit Eritrea of Ethiopië preventief behandeld tegen scabiës. De screening op tbc bij deze asielzoekers krijgt prioriteit. Zodra er meer bekend is over de verhoogde kans op MRSA, zullen hiervoor indien nodig ook maatregelen worden genomen.

Kinderen

Kinderen onder de achttien jaar komen in aanmerking voor vaccinaties volgens het in Nederland geldende Rijksvaccinatieprogramma (RVP). GGD’en en Jeugdgezondheidszorg instellingen voeren deze zorg uit.

Risico-inschatting

Al met al is valt het dus allemaal reuze mee met die verhoogde kans op infectieziekten. Dat neemt niet weg dat het van belang is dat werkgevers (of vrijwilligersorganisaties) een risico-inschatting maken. Daarin moeten de volgende aspecten aan de orde komen:

  • Voorlichting – Herhaaldelijke voorlichting vormt de basis en is van groot belang. Bij voorkeur vindt dit plaats vanuit de eigen instelling/sector/branche waarbij afstemming met de regionale GGD belangrijk is. Een bericht of Q&A voor een specifieke beroepsgroep op bv intranet of een meldpunt voor vragen van werknemers (met verwijzing naar relevante links) kunnen hierbij ondersteunend werken. Op deze wijze worden bijvoorbeeld binnen de politie werknemers geïnformeerd en ook is voor huisartsen specifieke informatie beschikbaar gekomen (zie verder)
  • Algemene hygiënemaatregelen – Toepassing van algemene hand-, hoest- en toilethygiëne is voor de meeste situaties afdoende en vormt de basis van preventie. Hierop dient bij alle groepen werknemers de nadruk te liggen.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, inclusief het reinigen van de kleding aan het eind van de werkdag
  • Vaccinaties van werknemers – Voor beroepsmatige contacten met asielzoekers geldt geen specifiek vaccinatiebeleid. Er is geen algemene indicatie tot extra vaccinatie(s) voor werknemers. Een uitgangspunt hierbij is dat alle werknemers en vrijwilligers gevaccineerd zijn conform het rijksvaccinatieprogramma. In specifieke situaties kan er sprake zijn van aanvullende vaccinaties, zoals bijvoorbeeld Hepatitis B wanneer werknemers rond de opvang van asielzoekers te maken kunnen krijgen met agressie of geweld (zoals bijvoorbeeld medewerkers binnen het COA of politiepersoneel), of risico op Hepatitis A bij schoonmakers van sanitaire voorzieningen wanneer een geval van hepatitis A zich voordoet.
  • TBC-screening – Binnen het COA is Arbobeleid op periodieke screening van de medewerkers, deze groep heeft immers langdurig en veelvuldig contact met verschillende groepen asielzoekers. Voor overige beroepen geldt dat de kans op besmetting klein is, daarnaast worden de asielzoekers gescreend op mogelijke infectie.

Bron: Arbo-inf@ct

Reageer op dit artikel