nieuws

Bedrijfsartsen kunnen meer delegeren

Gezond werken

Uit onderzoek van Nivel blijkt dat bedrijfsartsen meer taken kunnen delegeren. Dat zou een oplossing kunnen bieden voor het dreigend tekort aan bedrijfsartsen.

Bedrijfsartsen kunnen meer delegeren

Als bedrijfsartsen meer taken delegeren, kan dit helpen het dreigende tekort aan bedrijfsartsen in Nederland terug te dringen. Hiervoor dienen dan wel de huidige richtlijnen meer uitgewerkt te worden. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel en de Radboud Universiteit Nijmegen. De arbeidsmarkt van de bedrijfsgezondheidszorg kampt al jaren met een dreigend tekort aan bedrijfsartsen. Dit probleem neemt toe omdat veel bedrijfsartsen met pensioen gaan en er te weinig nieuwe bedrijfsartsen instromen. Naar verwachting neemt de vraag naar bedrijfsartsen alleen maar toe, onder meer door de recent gewijzigde Arbowet en door het economisch herstel.

Taakdelegatie

Het ministerie van SZW vroeg de onderzoekers in kaart te brengen onder welke voorwaarden taken van de bedrijfsarts door middel van taakdelegatie en/of taakherschikking door andere professionals kunnen worden overgenomen. Hiervoor keken zij zowel naar het juridisch kader, als naar de praktijk.

Uit de enquête blijkt dat bedrijfsartsen daar in de toekomst mogelijkheden voor zien. Als wordt voldaan aan de wettelijke randvoorwaarden voor taakdelegatie, die zijn vastgelegd in de wet BIG en de Arbowet. Binnen de bedrijfsgezondheidszorg komt taakdelegatie al veel voor. Maar nu zijn er in de praktijk nog veel verschillen in hoe, wat en naar wie er wordt gedelegeerd. Zo zijn er grote verschillen in de functies van de mensen met wie de bedrijfsarts samenwerkt. Richtlijnen van de NVAB bieden daar nu te weinig antwoord op. Bij taakdelegatie blijft de eindverantwoordelijkheid bij de bedrijfsarts en de werkzaamheden kunnen worden vastgelegd in contracten.

Herschikking

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de stap naar taakherschikking, het structureel herverdelen van taken én de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts, haalbaar en wenselijk is. Het huidige juridische kader leent zich hier (nog) niet voor en zou in dat geval aangepast moeten worden. Het ministerie van SZW stuurde het rapport taakdelegatie bedrijfsarts aan Tweede Kamer.

www.nivel.nl

>> Tip: Whitepaper Arbowet

 

Reageer op dit artikel