nieuws

Infectiepreventie: ga met de inspectie in gesprek

Gezond werken

De afgelopen zomer 2017 kregen 48 ziekenhuizen een bezoek van de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ). Het Nivel evalueerde de ervaringen van ziekenhuismedewerkers. Wat betekent zo’n inspectiebezoek in de praktijk?

Infectiepreventie: ga met de inspectie in gesprek

De medewerkers zijn zeer positief over de manier waarop de inspectie haar bezoek uitgevoerd. De meeste medewerkers vinden het essentieel om met de inspectie in gesprek te gaan over infectiepreventie. Zij leren daarvan. Het geeft bevestiging van wat goed gaat en spoort blinde vlekken op. Tegelijkertijd blijkt dat ziekenhuizen zelf ook meer verantwoordelijkheid en vertrouwen willen krijgen.

Invulling van toezicht

De inspectie is op dit moment aan het heroriënteren op hoe zij toezicht het beste uit kan voeren. Het Nivel-onderzoek geeft hiervoor enkele suggesties. Doordat de inspectie ‘meekijkt’ houdt het onderwerp infectiepreventie prioriteit. Daarbij gaat het erom dat naleving geen formaliteit wordt. En dat ziekenhuizen de ruimte hebben voor meer eigen verantwoordelijkheid.

Het onderzoek

Het bezoek vond plaats in het kader van de derde toezichtsronde van ‘Toezicht op infectiepreventie’(TIP-3). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ, vanaf hier: inspectie) ziet toe op de infectiepreventie en antibioticabeleid in ziekenhuizen. Dit naar aanleiding van de toenemende resistentieproblematiek. Daarbij hoort het het programma ‘toezicht infectiepreventie in ziekenhuizen’ (TIP). De onderzoekers probeerden een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Daarom werden in 7 ziekenhuizen verschillende ziekenhuismedewerkers geïnterviewd tijdens groepsgesprekken. Daarbij ging het om leden van raden van bestuur, inhoudelijk deskundigen, zorgverleners en schoonmaakmedewerkers.

De volgende vragen stonden daarbij centraal:
– Hoe ervaren medewerkers het inspectiebezoek?
– Wat vinden de medewerkers van de beoordeling door de inspecteurs?
– En: hoe zien de ziekenhuismedewerkers deze vorm van toezicht op de kwaliteit van zorg?

Wat beter kan rond infectiepreventie

En wat vonden de onderzoekers? De ziekenhuismedewerkers zijn zeer positief over de manier waarop het inspectiebezoek wordt uitgevoerd. Maar een deel van de respondenten zag het bezoek slechts als een momentopname. Verder was de gedetailleerde manier van inspecteren volgens een deel van de respondenten niet realistisch. Door het gedetailleerd inspecteren schiet de inspectie volgens hen immers door in de controle op de ziekenhuizen. Ook zou de inspecteurs in de toekomst meer rekening kunnen houden met de belasting die het bezoek het ziekenhuis kost. Zo zou de frequentie en intensiteit van het aantal bezoeken teruggebracht kunnen worden. En de inspectie zou onder andere rekening kunnen houden met overlappingen met inspectiebezoeken van andere toezichtprogramma’s en inspectiebezoeken.

Coppenhagen, T., Bouwman, R., Friele, R., Evaluatie derde ronde Toezicht Infectiepreventie (TIP-3): vanuit het perspectief van ziekenhuismedewerkers.

Reageer op dit artikel