nieuws

Prinsjesdag 2018: duurzaam gezond en veilig werken

Gezond werken

Beroepsziekten en arbeidsongevallen zorgen voor uitval van werknemers. Dat moet anders, stelt het kabinet. Want mensen moeten duurzaam gezond en veilig werken. Alleen zo kunnen ze langer gezond inzetbaar blijven. Om werkgevers en werknemers hiervan bewuster te maken start het kabinet een meerjarige campagne.

Prinsjesdag 2018: duurzaam gezond en veilig werken

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de presentatie van de rijksbegroting.

Beroepsziekte? Arbeidsongeval? Sneller schadevergoeding

Meer bewustwording van het belang van duurzaam gezond en veilig werken is dus prioriteit nummer 1. Daarnaast zet het kabinet ook in op hulp aan mensen die al lijden aan een beroepsziekte of kampen met de gevolgen van een arbeidsongeval. Zij moeten sneller en eenvoudiger dan nu een schadevergoeding kunnen claimen.

Het kabinet ziet hierin een win-winsituatie: werknemers krijgen eerder waar zij recht op hebben, werkgevers voelen het in hun portemonnee. SZW verwacht dat dit laatste een stimulans zal zijn om werknemers beter te beschermen. Het kabinet roept daarnaast de letselschadebranche op om claims van mensen met een beroepsziekte sneller af te handelen.

> LEES OOK: Procedure schadevergoeding moet beter

Uitbreiding van Programma Preventie Beroepsziekten

Het Programma Preventie Beroepsziekten is in 2018 van start gegaan. Toen lag de focus op veilig werken met gevaarlijke stoffen. In 2019 begint de voorbereiding om het programma uit te breiden met het onderwerp ‘Voorkomen van gezondheidsschade door fysieke belasting tijdens het werk’.

Daarnaast werken overheid, branches en beroepsgroepen volgend jaar samen aan de ontwikkeling en toepassing van effectieve interventies. Ook zal de overheid bestaande kennis over duurzaam gezond en veilig werken beter toegankelijk maken en innovaties stimuleren. Het kabinet trekt hiervoor in totaal twee miljoen euro uit in de vorm van subsidies en opdrachten.

> LEES OOK: Ziekteverzuimbeleid, dit moet de preventiemedewerker weten

In 2019 volgt evaluatie van de geldende nieuwe Arbowet

Sinds 1 juli 2018 is de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet volledig van kracht. Doel van de nieuwe Arbowet was versterking van de arbeidsgerelateerde zorg. In 2019 laat het kabinet onderzoeken of dit doel is bereikt.

> LEES OOK: Het wat & hoe van de Arbowet
> TIP: DOWNLOAD de whitepaper De nieuwe Arbowet

Parallel hieraan worden bedrijfsartsen gestimuleerd om hun nieuwe, preventieve taak bij duurzaam gezond en veilig werken vorm te geven. Hiervoor moeten zij effectief samenwerken met andere arbodeskundigen. Daarnaast ondersteunt het kabinet initiatieven om het vak van bedrijfsarts aantrekkelijker en toegankelijker te maken om het dreigende tekort aan bedrijfsartsen tegen te gaan.

> LEES OOK: Babbelen met je bedrijfsarts over later

duurzaam gezond en veilig werken

Cultuur waarin duurzaam gezond en veilig werken norm is

Een speerpunt in 2019 is verbetering van de preventieve zorg in bedrijven met een mix van interventies. Doel hiervan is onder andere het bevorderen van goed werkgeverschap. Alle betrokken partijen – brancheorganisaties, bedrijven, intermediairs en Inspectie SZW – werken hieraan mee. De focus ligt hierbij onder meer op versterking van een cultuur waarin duurzaam gezond en veilig werken de norm is. Pilots met interventies voor gedragsverandering moeten hieraan bijdragen. Ook komt er meer aandacht voor duurzaam gezond en veilig werken in de opleidingen van toekomstige werkenden.

> LEES OOK: Gezonde medewerkers door sturen op werkomstandigheden

Arbeidsongevallen en beroepsziekten: meer preventie nodig

De Staat van de Arbeidsveiligheid 2018 geeft aan dat ongevallen en beroepsziekten nog steeds veel voorkomen. Het zijn daarbij vooral de kleinere bedrijven die meer moeten doen aan preventie. Het ministerie van SZW onderzoekt of aanscherping van de arbobeleidscyclus op onderdelen nodig is. Ook wil het kabinet bekijken of het werkgevers niet een beetje makkelijker kan worden gemaakt om zich aan alle arboregels te houden.

> LEES OOK: Zo zit het met regeldruk rond ziekte en re-integratie

Meer arbeidsongeschiktheid door hogere AOW-leeftijd

Bij een toekomstige AOW-leeftijd van 70 jaar zal het aandeel arbeidsongeschikten onder de toekomstige 65- tot en met 69-jarigen waarschijnlijk wat hoger zijn dan onder de huidige 60- tot en met 64-jarigen. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat deze stijging beperkt kan blijven. Maar de echte toekomstige ontwikkeling van de arbeidsongeschiktheid bij een hogere AOW-leeftijd is nog erg onzeker, erkennen de rekenmeesters.

> LEES OOK: Langer doorwerken: keuzes voor nu en later
> OOK INTERESSANT: Langer werken met deeltijdpensioen

Arbeidsongeschiktheid bij hogere AOW-leeftijd, een prognose

Uit een zogeheten regressieanalyse voor personen tussen 50 en 62 jaar blijkt dat het beroep op arbeidsongeschiktheid toeneemt met de leeftijd. Dit hangt ook samen met medicijngebruik. Bij een AOW-leeftijd van 70 jaar zou het aandeel arbeidsongeschikten onder 69-jarige mannen kunnen oplopen tot ongeveer 26 procent. Dit geldt voor een situatie zonder enige gezondheidswinst. De verwachting is echter dat er wel gezondheidswinst zal zijn. In dat geval kan het aandeel arbeidsongeschikten onder de toekomstige 69-jarigen duidelijk dichter liggen bij de 17 procent van de huidige 64-jarigen.

Reageer op dit artikel