nieuws

Commissie schadeafhandeling beroepsziekten van start

Gezond werken

De commissie schadeafhandeling beroepsziekten is per 1 juli van start gegaan. De commissie zal Staatssecretaris Van Ark eind van dit jaar adviseren over het vergemakkelijken van toekomstige schadeafhandelingen van beroepsziekten.

Commissie schadeafhandeling beroepsziekten van start

Het instellen van deze commissie is een reactie op één van de aanbevelingen van de onafhankelijke commissie Tilburg Chroom-6. Schadeafhandelingen van beroepsziekten moeten in de toekomst gemakkelijker worden. Denk bijvoorbeeld aan ziekten die veroorzaakt zijn door Chroom-6. Het proces moet minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend zijn. De commissie komt dan ook met voorstellen om het schadeverhaal­proces gemakkelijker te maken. Met name voor de slachtoffers van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Voorzitter van de commissie is Ton Heerts. De commissie bestaat verder uit: Michaël van Straalen op voordracht van de private werkgeversvertegenwoordiging. Mariënne Verhoef op voordracht van de publieke werkgeversvertegenwoordiging. Ton Hartlief op voordracht van de werknemersvertegenwoordiging en Carla Klaassen als deskundige.

> LEES OOK: Meldingen van beroepsziekten in 2017 in beeld

Cijfers

Helaas zijn er geen officiële cijfers beschikbaar over het aantal schadeclaims dat door (ex) werknemers wordt ingediend. In 2017 zijn 4.619 beroepsziekten gemeld bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Onderzoek wijst uit dat zich jaarlijks ongeveer 25.000 beroepsziekten voordoen. Daaronder bevinden zich naar schatting zo’n 4.500 potentiële beroepsziekteclaims. Het aantal feitelijke schadeclaims is waarschijnlijk veel lager. Mogelijk zo’n 600 tot 700 per jaar.

> LEES OOK: Afhandelen van schade door beroepsziekten makkelijker

Twee trajecten voor afhandeling claims

De afhandeling van beroepsziekteclaims kan worden opgedeeld in twee stappen. Allereerst het minnelijke traject tussen werkgever en werknemer. In het minnelijke traject proberen partijen (de werknemer of diens belangenbehartiger en de werkgever of diens verzekeraar) tot overeenstemming te komen. Dat lukt in de meeste situaties. Als dat niet lukt dan kan de rechter worden ingeschakeld. Deze kan een uitspraak doen waarbij de rechter eerst soms nog verzoekt om nadere informatie.

> LEES OOK: Ongevalsonderzoek baat ook bij beroepsziekten

Moeizame afwikkeling schadeafhandeling beroepsziekten

Betrokken partijen vinden de afhandeling van beroepsziekteclaims problematisch. De afwikkeling is vaak moeizaam, het duurt lang en kost veel geld. De gemiddelde behandeltermijn van een beroepsziekteclaim bedraagt ongeveer 4,2 jaar. Claims die minnelijk tussen werkgever en werknemer worden afgehandeld bedragen gemiddeld 3,7 jaar. En die waar een gerechtelijke procedure aan te pas komt duren gemiddeld 5,3 jaar. In nogal wat gevallen bedraagt de termijn echter 10 jaar of meer. Verder blijkt uit onderzoek dat de kosten van de afhandeling van beroepsziekteclaims erg hoog zijn. Deze kunnen variëren tussen € 15.000 en € 70.000. Deze transactiekosten worden besteed aan expertise kosten, medische kosten en juridische kosten en zijn vaak hoger dan de schadevergoeding. Bij erkenning van de aansprakelijkheid worden de redelijke kosten van de belangenbehartiger en de kosten voor expertise en kosten voor de medisch adviseur (deels) vergoed.

Meest complexe claims binnen letselschade

Beroepsziekteclaims behoren tot de meest complexe claims binnen de letselschade. Dat heeft meerdere oorzaken. Zoals de vertrouwensrelatie tussen werkgever en werknemer. Verder het multi-causale karakter van veel beroepsziekten. Daarnaast het moeten achterhalen van relevante feiten over de blootstelling op de werkplek in het verleden. Verder: de opeenstapeling van adviezen van deskundigen. En last but not least: de soms moeilijk objectiveerbare klachten en vaak diffuse ziektebeelden.

> LEES OOK: Wie krijgen er eigenlijk een beroepsziekte?

Drempels bij het indienen van een beroepsziekteclaim

Werknemers ervaren daardoor vaak meerdere drempels bij het indienen van een beroepsziekteclaim. Het gaat dan bijvoorbeeld om de duur en de kosten van de afhandeling. De commissie-Tilburg concludeert dat het stelsel van individuele schadeafhandeling van beroepsziekten via het aansprakelijkheidsrecht problematisch is. De bewijsvoering in deze zaken is ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Het Kabinet heeft besloten om een commissie ‘Vergemakkelijk toekomstige schadeafhandeling bij beroepsziekten’ in te stellen. De instelling van deze commissie heeft als doel te bezien welke verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn.

Eerdere adviezen

De Sociaal Economische Raad gaf al eerder aan dat het verhalen van schade opgelopen door beroepsziekten voor werknemers vaak een lang en complex proces is. Een aantal opties is daarbij genoemd om het proces te verbeteren. Het betrof onder meer het aanstellen van gespecialiseerde rechters. En het inrichten van een (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers tegen de financiële risico’s van schade als gevolg van beroepsziekten. Geen van de opties bleek haalbaar.

> LEES OOK: ‘Actieplan preventie beroepsziekten NVvA goed initiatief’

Geen steun voor Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten

Een initiatief van SZW om in samenspraak met de sociale partners te komen tot de inrichting van een Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten, gericht op het verstrekken van hoogwaardige adviezen aan werknemers en werkgevers over de mate van arbeidsgerelateerdheid van een ziekte of aandoening, bleek geen steun van de werkgevers te hebben.

Subsidies

In 2018 heeft SZW een subsidie aan De Letselschade Raad verstrekt voor het ontwikkelen van een gedragscode voor de letselschadebranche voor een betere en snellere afhandeling van beroepsziekteclaims. Daarbij committeren de aangesloten organisaties zich aan de naleving van deze gedragsregels. Het is wenselijk dat er goed contact is tussen beide partijen om te voorkomen dat er op (kleine) punten overlap kan ontstaan. Het is daarom gewenst dat de voorzitter van de commissie contact opneemt met De Letselschaderaad om af te stemmen op dit punt.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl

 

> TIP: Download de whitepaper Veiligheid & risicomanagement

Reageer op dit artikel