nieuws

Boetes Arbeidstijdenwet aangepast

Gezond werken

Onlangs is een aantal regels rond Arbeidstijden gewijzigd. Het gaat om nieuwe regels voor kinderarbeid en nachtarbeid. Daarnaast gaat het om de manier van handhaving door de Inspectie SZW en een aanpassing van het begrip ‘week’. Dit alles is vastgelegd in de gewijzigde Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet. Waarom deze aanpassing?

Boetes Arbeidstijdenwet aangepast

In de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit is vastgelegd op welke wijze een boete wordt vastgesteld bij overtreding van de Arbeidstijdenwet (Atw). Bij het handhaven van deze beleidsregel is gebleken dat er aanpassingen nodig waren. Dit om de boetes beter te laten aansluiten bij de ernst van de overtreding en de mate waarin de overtreding de persoon of partij verweten kunnen worden. De Beleidsregel is op vier punten aangepast.

Dit zijn de vier aanpassingen:

1. Bij het uitdelen van boetes is er een verschil tussen ouders/verzorgers en de werkgever.

Als een kind verboden werk doet waardoor er voor dat kind een gevaarlijke situatie ontstaat, wordt er momenteel direct een boeterapport opgemaakt tegen zowel de ouders als de werkgevers. Maar doorgaans zijn ouders niet op de werkvloer aanwezig. Of hebben ze geen toestemming gegeven voor de risicovolle werkzaamheden (bijv. werken met een snijmachine). Dan kan hun de overtreding ook niet verweten worden. Daarom is de Beleidsregel boeteoplegging nu zo aangepast dat ouders in dat geval alleen een waarschuwing opgelegd krijgen.

2. Er kan direct een boete opgelegd worden als een ‘eis tot naleving’ niet wordt opgevolgd door de werkgever.

Als een werkgever het beleid met betrekking tot arbeid- en rusttijden niet naleeft, kan de Inspectie SZW een zogenaamde ‘eis tot naleving’ stellen. Als vervolgens blijkt dat de werkgever hier nog steeds niet aan voldoet, kan de Inspectie hiervoor direct een boete opleggen. Tot nu toe kon er in dat geval alleen een waarschuwing gegeven worden.

3. Overtreding van bepaalde regels voor nachtarbeid zijn direct beboetbaar.

Met deze wijziging worden twee overtredingen die betrekking hebben op het uitvoeren van nachtarbeid direct beboetbaar. De eerste overtreding is het verrichten van meer dan 140 nachtdiensten in een periode van 52 weken. De tweede is het verrichten van 10 of meer nachtdiensten achter elkaar.  Tot voor kort kon er voor deze overtredingen alleen een waarschuwing gegeven worden. Nachtdiensten zijn een serieus risico voor de gezondheid van de werknemer. Daarom moeten de regels die dit soort diensten beperken strikt te worden nageleefd.

4. Aanpassing van het begrip ‘week’.

Omdat de Arbeidstijdenwet (Atw) geen definitie van het begrip ‘week’ bevat, is in de Beleidsregel boeteoplegging Atw aangegeven hoe de Inspectie SZW dit begrip moet invullen bij haar inspecties. Tot voor kort baseerde zij zich daarbij op een rechterlijke uitspraak uit 1921. Zij verstond onder ‘week’ het tijdvak tussen zondag 00.00 uur en de eerstvolgende zaterdag 24.00 uur. Deze definitie sloot aan op het toenmalige spraakgebruik. Maar tegenwoordig zien we de maandag als de eerste dag van de week. Met deze wijziging wordt vastgelegd dat voor de handhaving van de Atw een week begint in de nacht van zondag op maandag.

>LEES OOK: Werktijden, een vergeten onderwerp in de RI&E

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit: Staatscourant 2019, nr. 48353.

> TIP: met de Arbo Actualiteitendag blijft u op de hoogte

Reageer op dit artikel