artikel

Veiliger omgaan met gevaarlijke stoffen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Dat vaststellen van grenswaarden kan voor de werkgever nog knap lastig zijn. Daaromgeeft het ministerie van SZW subsidie aan sociale partners voor de ontwikkeling van een Leidraad. Dat instrument zal het eenvoudiger maken zelf veilige grenswaarden en veilige werkwijzen vast te stellen.

 

De Leidraad wordt een gratis onlinevoorziening voor met name het midden- en kleinbedrijf.

 

Eind dit jaar zal het instrument beschikbaar zijn.

 

De voortgang is te volgen op de website www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl.

 

Ook brancheorganisaties kunnen bedrijven helpen om het werk zonder risico’s te laten uitvoeren.

 

De maatregelen komen in de inmiddels wel bekende arbocatalogi. De overheid zal zo’n arbocatalogus toetsen. Zij gaat dan onder andere na of maatregelen niet in strijd zijn met wet- en regelgeving. Werkgevers mogen overigens wel afwijken van een arbocatalogus. ‘Maar dan moeten ze wel aantonen dat hun aanpak ook voldoet aan de wettelijke voorschriften’, vult Hiemstra aan.

 

Verder is er een nieuwe Europese stoffenverordening die bepaalt dat producenten (op termijn) de risico’s moeten aangeven van stoffen die ze op de markt brengen. Ze moeten daarbij ook vermelden hoe er veilig mee te werken is. Dat is bedoeld als hulpmiddel voor werkgevers om goed met de risico’s op de werkvloer om te gaan.

 

‘De overheid legt de problematiek bij de werkgevers neer en zadelt ze op met een extra last’ , luidt een van de commentaren van werkgevers.

 

‘Veel werkgevers ervaren de voordelen van het nieuwe grenswaardenstelsel nog niet’, zegt Hiemstra. Volgens zijn afdeling Productveiligheid en Gezondheid zou het werkgevers bij veel chemische stoffen weinig moeite moeten kosten om zelf een veilige grenswaarde te bepalen.

 

Weliswaar gelden voor veel stoffen geen wettelijke grenswaarden meer, maar de informatie die daarvoor in het verleden werd gebruikt, is nog steeds beschikbaar. Het wordt er volgens Hiemstra zelfs makkelijker op. ‘De Leidraad is ook te gebruiken voor stoffen waar vroeger geen wettelijke grenswaarden voor golden en waarbij de werkgever zelf verantwoordelijk was voor een veilige werkwijze. Dat maakt het straks veel eenvoudiger zelf een grenswaarde op te stellen of een veilige werkwijze te bepalen. Bovendien geeft het stelsel meer ruimte voor maatwerkoplossingen in bedrijven.’

 

Een andere veel gehoorde opmerking is dat veel grenswaarden niet haalbaar zouden zijn.

 

Maar dankzij persoonlijke beschermingsmiddelen is een veilige grenswaarde vaak wel een haalbare kaart. Die pbm’s moeten dan wel worden toegepast, tenzij er andere maatregelen mogelijk zijn. Toch kan het zijn dat zelfs na het toepassen van beschermende maatregelen de bescherming nog onvoldoende is. Bijvoorbeeld omdat de kosten van aanvullende maatregelen disproportioneel worden , het technisch niet mogelijk is, of omdat er andere grote risico’s ontstaan. De werkgever heeft dan alles gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden en voldoet daarmee aan zijn wettelijke verplichtingen.

 

Een voorwaarde is wel dat hij in een plan van aanpak duidelijk maakt hoe hij toewerkt naar de nodige, voldoende bescherming.

 

info

 

Kijk voor meer informatie op www.arbonieuwestijl. nl en op www.veiligwerkenmetchemischestoffen. nl.

 

Hoe werkt het in de praktijk?

 

1. Inventariseren stoffen en blootstelling

 

De werkgever inventariseert met welke gevaarlijke stoffen zijn bedrijf werkt en stelt vervolgens vast in welke mate zijn werknemers daaraan worden blootgesteld.

 

2. Vaststellen grenswaarden

 

Daarna rijst de vraag of die blootstelling de gezondheid van de werknemers bedreigt. Voor een antwoord daarop gebruikt de werkgever alle beschikbare informatie, zoals veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). Het belangrijkste aspect zijn de grenswaarden, die voor niet-kankerverwekkende stoffen nog uitsluitend op een veilig niveau mogen worden vastgesteld. Dat is een van de belangrijkste wijzigingen die met het nieuwe grenswaardenstelsel is doorgevoerd. Vaststelling of dit veilige niveau direct haalbaar is, vindt nu op bedrijfsniveau plaats.

 

3. Maatregelen nemen

 

Als de vastgestelde blootstelling onder de grenswaarde ligt, zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. Maar is de blootstelling te hoog, dan is er werk aan de winkel. Het gaat er immers om de gezondheidsrisico’s voor werknemers weg te nemen. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt als andere maatregelen niet voldoen. In dat geval moet de werkgever een plan van aanpak opstellen dat ertoe leidt dat hij zo snel mogelijk wel andere maatregelen treft. Essentieel is dat de werkgever er alles aan doet wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. Op die manier kan hij aan zijn wettelijke verplichtingen voldoen. Als hij daarmee nog niet aan de grenswaarde voldoet, moet hij zo spoedig mogelijk maatregelen nemen om wel aan de grenswaarde te voldoen.

 

 

Reageer op dit artikel