artikel

Ademhalingsbescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het werken met ademhalingsbescherming houdt altijd extra risico in en is fysiek belastend voor de gebruiker. Daarom moeten eerst de mogelijkheden van bronaanpak volgens de arbeidshygienische strategie worden bekeken. Dat wil zeggen dat een bepaalde volgorde wordt afgelopen in de aanpak van een probleem.

 

De volgorde in aanpak van knelpunten ziet er als volgt uit:

1. Bronaanpak.
2. Afscherming van de bron.
3. Afscherming van de mens.
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ademhalingsbescherming wordt ingezet als de omgevingslucht gezondheidsschadelijke stoffen bevat die boven de grenswaarden (o.a. de MAC-waarden) komen. Ook wordt ademhalingsbescherming ingezet als er in de omgeving te weinig zuurstof aanwezig is. Afhankelijk van de verwachte concentraties wordt een keuze voor een adembeschermingsmiddel gemaakt. Het begrip Protectiefactor is hier van belang. De leverancier heeft dit opgenomen in zijn productbeschrijving. Hou er rekening mee dat deze factor in de praktijk lager uitvalt. Zorg dus altijd voor een ruime zekerheidsmarge.

 

De eerste stap is het zich af te vragen wanneer we gebruik moeten maken van afhankelijke, en wanneer van onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen. Hieronder vindt u een schema dat gebruikt kan worden als hulp bij het maken van deze keuze. Toch loont het soms de moeite om, zelfs als u na het doorlopen van het schema tot de conclusie komt dat afhankelijke ademhalingsbescherming voor uw situatie de juiste keuze is, na te denken of het op langere termijn economisch niet voordeliger is om onafhankelijke ademhalingsbescherming te gebruiken.

 

Afbeelding

 

 

Toelichting schema

 

1. Indien het zuurstofpercentage van de ademlucht lager is dan 19,5 volumeprocent, dient men terdege te onderzoeken welke stof de 1,4 volumeprocent (het zuurstofpercentage in lucht is normaal 20,9 volumeprocent) verdrongen heeft, en de gevaren hiervan te onderkennen.

 

2. Is de verontreiniging een organische gas/damp met een kookpunt lager dan 65 °C, dan moet een AX-filter gebruikt worden. Bij sommige van deze verontreinigingen mag men zelfs geen filter gebruiken.  Ook indien een filter is toegestaan, is een luchtkap of ander air-line systeem een veel betere oplossing dan een volgelaatsmasker met AX-filter bij laagkokende koolwaterstoffen. De maximale inzetduur en concentratie bij AX stoffen is zeer beperkt, raadpleeg de gebruiksaanwijzingen.

3. De nationale MAC-lijst nazien op vermeldingen in verband met de C- en H-code.

 

4. Theoretisch tot 1 volumeprocent.

5. Vuistregel.

 

Het is noodzakelijk, dat gebruikers een goede voorlichting en instructie krijgen over het gebruik van het toegepaste ademhalingsbescherming en hoe deze het beste kunnen worden onderhouden.

Reageer op dit artikel