artikel

Wat?? Geen gehoorschade door het werk?

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Is een docent rijopleidingen bij de politie doof geworden? En zo ja: is die gehoorschade een aantoonbaar gevolg van zijn werk? Over die vragen moet de rechter zich buigen: aard van de klachten en causaal verband.

Wat?? Geen gehoorschade door het werk?

Een docent rijopleidingen bij de politie krijgt op eigen verzoek eervol ontslag. In het ontslagbesluit staat dat beide partijen elkaar finale kwijting verlenen over onderwerpen die daarin genoemd zijn en dat andere onderwerpen in de geest van het besluit worden bezien.

Verzoek: gehoorschade aanmerken als beroepsziekte

In een brief van 19 april 2016 heeft de werknemer de werkgever verzocht om zijn gehoorschade aan te merken als beroepsziekte. De werkgever wijst dit af omdat niet objectief is vast te stellen dat er überhaupt sprake is van gehoorschade. Ook is het oorzakelijk verband tussen de gehoorschade en zijn werk als rijinstructeur niet aangetoond. In het ontslagbesluit staat dat de partijen na 1 augustus 2016 niets meer van elkaar te vorderen hebben en dat het onderwerp beroepsziekte daar ook onder valt. Na vergeefs bezwaar gaat de (ex)werknemer in beroep.

Wat is de Barp-definitie van een beroepsziekte?

De rechtbank stelt vast dat art. 1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) onder beroepsziekte verstaat: “ … een ziekte die in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht, en die niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten”.

Gehoorschade onvoldoende aannemelijk gemaakt

Er is onenigheid over de aard van de klachten. De werknemer heeft ter onderbouwing een formulier overlegd van een KNO-arts met daarop aangekruist de diagnose Tinnitus. Ook zijn enkele diagrammen van gehoortesten bijgevoegd. De rechtbank vindt echter dat de werknemer hiermee onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van gehoorschade.

Causaal verband werk-gehoorschade aangetoond?

Verder is er een geschil over de vraag of het voldoende waarschijnlijk is dat de gehoorklachten door het werk zijn ontstaan. De werknemer moet dit aannemelijk maken door feiten en omstandigheden aan te dragen waaruit blijkt dat dit het geval is. De werknemer heeft aangevoerd dat zijn werk bestond uit het verzorgen van rijopleidingen met de motor en auto. Daarbij werd regelmatig met snelheden boven de 150 km/h gereden.

Ook lawaai van eigen motorrijschool en offroadritten

Volgens de rechtbank heeft de werknemer een causaal verband tussen de gehoorklachten en zijn werkzaamheden onvoldoende aannemelijk gemaakt. Dat bij de rijopleidingen hoge snelheden worden gehaald en de windruis kan leiden tot gehoorproblemen, is daarvoor niet voldoende. De werknemer heeft bij zijn indiensttreding otoplastieken gekregen. Er is niet gebleken dat deze gehoorbescherming inadequaat was. De rechtbank betrekt daarbij dat de werknemer sinds 1995 een motorrijschool heeft. Hij geeft daar (offroad)motorrijlessen en neemt zelf deel aan enduro- en offroadritten. Het is niet uit te sluiten dat deze activiteiten van invloed zijn geweest op de gehoorproblemen en mogelijk daartoe hebben geleid.

Omdat het beroep op de causaliteit al faalt, komt de rechtbank niet toe aan de vraag of de beroepsziekte valt onder de finale kwijting van het ontslagbesluit. Het beroep wordt afgewezen.

 

Bron: Rechtbank Arnhem, 21 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3223
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel