nieuws

Een-twee-drie, arbeidshygiënische strategie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op het voetbalveld komen we doorgaans niet verder dan een een-tweetje. Op de werkvloer zetten we hoger in met een een-twee-drietje. Scoren op veilig en gezond werken met de arbeidshygiënische strategie.

Een-twee-drie, arbeidshygiënische strategie

Een werkgever moet de werkzaamheden zo organiseren dat die geen nadelige invloed hebben op de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 3 Arbowet. Hij moet dus een veilige strategie hanteren. Of het nu gaat om geluid, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, beeldschermwerk of andere risico’s.

Veilige strategie

Het uitgangspunt van deze aanpak is de arbeidshygiënische strategie. Heel kort komt die neer op:

  1. gevaar bestrijden bij de bron
  2. mens en bron scheiden (technisch of organisatorisch)
  3. individuele maatregelen

Pas als in de praktijk 1 en 2, de maatregelen voor het opheffen van de gevarenbron, niet (voldoende) haalbaar zijn, komt 3 in zicht: persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij de afweging hiervan geldt het zogeheten redelijkerwijs-principe.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Maakt de praktijk het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk, dan moet de werkgever die gratis ter beschikking stellen. De werkgever moet ook zorgen voor het onderhoud van de PBM en voor een duidelijke instructie over het gebruik. De werknemer op zijn beurt is verplicht de hem ter beschikking gestelde PBM te gebruiken. Dat laatste klinkt als een open deur, maar in de praktijk blijkt die nogal eens dicht. Lees deze casus ter illustratie.

Gevaarlijke stoffen

Bij het gebruik van gevaarlijke stoffen hanteert de Inspectie SZW het redelijkerwijs-principe op basis van drie haalbaarheidscriteria:

  • technische haalbaarheid – denk aan het (tijdelijk) ontbreken van verkrijgbare of toepasbare hulpmiddelen
  • operationele haalbaarheid – denk aan het introduceren van andere te vermijden gevaren: een oplossing op een hoger niveau is redelijkerwijs niet haalbaar omdat deze oplossing andere onaanvaardbare gezondheidseffecten of risico’s oplevert
  • economische haalbaarheid – denk aan het in gevaar brengen van het voortbestaan van de onderneming.

Zijn persoonlijke beschermingsmiddelen tegen gevaarlijke stoffen redelijkerwijs noodzakelijk, dan moet de werkgever dit schriftelijk onderbouwen in een plan van aanpak. Bij sommige werkzaamheden met gevaarlijke stoffen zal het gebruik van PBM altijd nodig zijn tijdens het volledige of grootste deel van het werk. Denk hierbij aan bepaalde schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in de chemische industrie of asbestverwijdering.

Reageer op dit artikel