nieuws

De nieuwe PBM-verordening in de praktijk

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De nieuwe Europese verordening 2016-425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen is sinds 1 april van kracht. Wat betekent dit in de praktijk voor categorieën, certificering en conformiteit?

De nieuwe PBM-verordening in de praktijk

In de nieuwe PBM-verordening staan updates en strengere regels voor het op de markt brengen van PBM in de Europese Unie. Daarmee krijgt de hele supply chain – fabrikanten, invoerders en distributeurs – verplichtingen opgelegd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ingedeeld in drie categorieën. Om een PBM op de markt te mogen brengen, moet dat in overeenstemming zijn met duidelijk gedefinieerde modules conformiteitsbeoordelingen. Daarvoor is het nodig om te weten in welke categorie het persoonlijk beschermingsmiddel valt. De PPE Guidelines geven meer informatie over de categorie-indeling.

Categorie 1: lage risico’s

PBM die beschermen tegen beperkte risico’s vallen onder categorie 1. Die beperkte risico’s zijn:

  • oppervlakkig mechanisch letsel
  • contact met vrij onschadelijke schoonmaakmiddelen
  • langdurig contact met water
  • schade aan de ogen als gevolg van blootstelling aan zonlicht (alles behalve observatie van de zon)
  • contact met warme oppervlakken van niet meer dan 50°C
  • niet-extreme weersomstandigheden

Voor categorie 2-beschermingsmiddelen is een EU-typeonderzoek vereist door een aangemelde instantie of notified body

Categorie 2: middelhoge risico’s

Alle PBM die niet in categorie 1 of categorie 3 zijn ondergebracht, vallen in categorie 2. Voor deze beschermingsmiddelen is een EU-typeonderzoek vereist door een aangemelde instantie. De fabrikant moet de klant vervolgens een conformiteitsverklaring overhandigen. Aangemelde instanties zijn de keurings-en certificatie-instanties, oftewel de ‘notified bodies’.

Categorie 3: hoge risico’s

PBM uit categorie 3 moeten beschermen tegen risico’s met potentieel ernstige gevolgen. Dit zijn nu:

Van categorie 2 naar categorie 3

In de nieuwe PBM-verordening 2016-425 zijn sommige beschermingsmiddelen overgegaan van categorie 2 naar categorie 3. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle soorten gehoorbescherming tegen schadelijk lawaai. De nieuwe categorie-indeling betekent dat deze PBM nu onder de strengste conformiteitsprocedure vallen. Niet alleen EU-typeonderzoek, maar ook permanente bewaking van het productieproces en de kwaliteitsborging zijn vereist.

Ook zijn er risico’s toegevoegd aan categorie 3. Naast het eerdergenoemde schadelijke lawaai zijn dat schadelijke biologische agentia, verdrinking, snijwonden door kettingzagen, hogedrukstralen en schotwonden of messteken.

Sommige producten zijn genormeerd volgens een norm van vóór 2000; daarvan is dan gewoon nog geen update geweest

Wat betekent dit concreet?

Een PBM-fabrikant uit categorie 3 valt onder een EU-typeonderzoek door een gecertificeerde keurende instantie. Verder valt hij onder één van de twee kwaliteitsbeoordelingsprocedures: zijn eigen kwaliteitssysteem of jaarlijks dat van de keurende instantie. Uiteraard gaat dit ook op voor PBM-fabrikanten die oorspronkelijk in categorie 2 vielen, maar met de nieuwe PBM-verordening in klasse 3.

Geldigheidsduur & conformiteit

Momenteel zijn er nog PBM op de markt die zijn gekeurd en gecertificeerd volgens oude normen. Met de nieuwe verordening wordt de geldigheid van de certificaten van EU-typeonderzoek categorieën 2 en 3 beperkt tot maximaal vijf jaar. Bij hercertificering is het zaak een product te laten herkeuren overeenkomstig de meest recente normering. De geldigheid van het certificaat van 5 jaar maakt dat er na herpublicatie van een norm zo snel mogelijk uitsluitend producten op de markt zijn die aan de norm voldoen. Er blijven producten op de markt die genormeerd zijn volgens een norm van vóór 2000. In zo’n geval is er eenvoudigweg nog geen update van de norm geweest.

Ook de conformiteitsverklaring is verplicht: bij ieder PBM dat op de markt komt, hoort een door de fabrikant opgesteld en ondertekend juridisch document. Hiermee verklaart hij dat het product voldoet aan alle vereisten van de van toepassing zijnde wetgeving. Is de fabrikant buiten Europa gevestigd, dan stelt de importeur die het product op de Europese markt brengt (de zogenoemde authorized representative), de conformiteitsverklaring op.

Bron: intersafe.eu

 

> Alles weten over PBM? Lees er meer over in de PBM Gids.
> In één dag weer helemaal op de hoogte van recente en komende wetswijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, praktisch en interactief? Kom naar de Arbo Actualiteitendag – De nieuwe Arbowet in de praktijk.

Reageer op dit artikel