artikel

Het risico: geluid in kantoren

RIE

Geluidsoverlast is een veel voorkomende klacht bij kantoortuinen. Te veel lawaai gaat ten koste van de concentratie en kan leiden tot stress bij werknemers.

Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste risico’s.

Te hoog geluidsniveau

Aandachtspunten/Maatregelen

De geluidsniveaus beoordelen (en meten). De wetgeving geeft aan dat verstoring van de aandacht en het gesproken woord moet worden voorkomen. Om hieraan te voldoen is maximaal een equivalent geluidsniveau van 45 dB(A) toelaatbaar. Streefwaarden voor equivalent geluidsniveaus zijn afhankelijk van de mate van communicatie en concentratie. Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de streefwaarden. Voor nader gegevens wordt verwezen naar NVN 3438 en AI-7 (kantoren).

  • Wanneer communicatie niet noodzakelijk is, moet het equivalent geluidsniveau onder de 80 dB(A) liggen.
  • Wanneer communicatie belangrijk is en zeer regelmatig voorkomt, mag het equivalent geluidsniveau 35 dB(A) zijn.
  • Wanneer geen concentratie van de werknemers wordt vereist, moet het equivalent geluidsniveau onder de 80 dB(A) liggen.
  • Bij een hoge mate van concentratie, mag het equivalent geluidsniveau veroorzaakt door installaties slechts 35 dB(A) zijn.

Bij nieuwbouw of verbouwing van een kantoorpand preventieve maatregelen treffen. Neem de eisen ten aanzien van geluidsisolatie, overdracht van contactgeluid, geluid veroorzaakt door klimaatinstallaties op in een Programma van Eisen. Formuleer hierin objectieve criteria ten aanzien van de akoestiek. Denk hierbij aan geluid afkomstig van installaties in het gebouw, aan contactgeluid, aan geluid afkomstig van activiteiten in aangrenzende ruimten en van buiten het pand. De hierboven vermelde richtlijnen kunnen hierbij als uitgangspunt dienen.

Zorg bij oplevering dat een controlemeting wordt uitgevoerd. Let ook op vooraf gedefinieerde maximale nagalmtijden.
Bij aanschaf van apparatuur rekening houden met de geluidsniveaus.
De geluidsproductie van een apparaat (zoals printer, computer, fax, ventilatie, en dergelijke) dient bij aankoop in overweging genomen te worden.
De geluidsbron isoleren. Isolatie van de geluidsbron kan zowel door verplaatsing (naar een andere ruimte waar niet continu wordt gewerkt) als door omkasting van de geluidsbron geschieden.

Gebruik maken van geluidsabsorberende materialen. Geluidsabsorberende materialen kunnen de effecten van nagalm (weerkaatsing van het geluid) beperken en daarmee ook de geluidsoverlast. In een kantooromgeving kunnen onder andere gordijnen, bepaalde types vloerbedekking en beplanting geluid (zij het beperkt) absorberen. Andere toepassingen van geluidsabsorberende materialen vindt men vaak in akoestische wanden, en (geisoleerde) plafondplaten.
De diverse ruimten gericht indelen, waardoor geluidsoverlast door bijvoorbeeld de kantine zoveel mogelijk wordt voorkomen. Tevens kan gedacht worden aan het clusteren van de vergaderruimten, of de situering van kopieerruimten.

Bij toepassen van systeemwanden ook aandacht voor beperken geluidsoverdracht via plafond. Beperken van geluidsoverdracht door geluidsisolatie ook boven die plafonds aan te brengen, of de wanden doortrekken tot de verdiepingsvloeren. Let tijdens het bouwen op een volledige aansluiting van wanden en vloeren.
Neem geluidseisen op in het programma van eisen en laat controlemetingen uitvoeren voor de eindoplevering.

Hinderlijk geluid

Aandachtspunten/Maatregelen

Het geluid wat medewerkers als niet relevant voor hun werk beschouwen, wordt bestempeld als lawaai en hinderlijk geluid. Het beoordeelde geluid verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van de situatie.

Medewerkers kunnen geluidshinder ondervinden van elkaars werkzaamheden. Zorg ervoor dat niet meer dan 12 medewerkers in een kantoorwerkruimte samen werkzaamheden uitvoeren. Naast geluidsoverlast zal ook de productie per medewerker dalen door interruptie van collega’s. Lawaai dat stoort en tot stress leidt, kan uiteindelijk lichamelijke klachten veroorzaken.

Voor u geselecteerd: Arbonormenboek

 

Deskundigen op allerlei tereinen hebben voor de meest voorkomende werksituaties de normen bij elkaar gezocht. Hiermee bent u in staat te voldoen aan uw zorgverplichting ten aanzien van de arbeidsomstandigheden.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel