artikel

Toetsing RI&E

RIE

Ja, in principe moet de risico-inventarisatie en -evaluatie nog door een deskundige getoetst worden. Er kan volstaan worden met het voorleggen van de risico-inventarisatie en -evaluatie aan een zogenaamde kerndeskundige. Dat kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar ook andere deskundigen, mits gecertificeerd, mogen deze toetsende taak uitvoeren. Het is de verantwoordelijkheid van de kerndeskundige om bij de toetsing eventuele andere kerndeskundigen te betrekken. Dat zal het geval zijn wanneer de ingeschakelde kerndeskundige over onvoldoende kennis beschikt om een uitspraak te doen over een bepaald onderwerp.

Toetsing RI&E

 
Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers kan een versoepelde toetsing plaatsvinden, indien gebruik gemaakt wordt van een op brancheniveau vastgesteld instrument dat met de nodige deskundigheid tot stand is gekomen.
 
Er hoeft geen toets van de RI&E plaats te vinden voor bedrijven met minder dan 10 werknemers, indien gebruik gemaakt wordt van een op brancheniveau vastgesteld instrument dat met de nodige deskundigheid tot stand is gekomen.
  Leer meer over de RI&E tijdens de Dag van de Preventiemedewerker

Reageer op dit artikel