blog

Kinderopvang verlegt focus risico-inventarisatie

RIE

(update 18-12-2017)

Kinderopvang verlegt focus risico-inventarisatie

Met de invoering van de Wet IKK moet elk kindercentrum een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben dat voldoet aan nieuwe eisen. Dit betekent een andere insteek bij risico’s inventariseren, naast de bestaande verplichting om een RI&E te hebben conform artikel 5 van de Arbowet.

Grote kans dat u en uw team binnenkort om tafel zitten om het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid te bespreken. Wat gaat er precies veranderen en waarom eigenlijk?

Jaarlijkse risico-inventarisatie voor risico’s kinderen vervalt

Wat verdwijnt, is de verplichting om jaarlijks een risico-inventarisatie te maken van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s met betrekking tot de kinderen (op basis van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en het Besluit kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen). Daarvoor in de plaats komt de verplichting tot het maken van een actueel, locatiespecifiek veiligheids -en gezondheidsbeleid. Het niet meer voorschrijven van welke risico’s beschreven moeten worden, moet ertoe leiden dat er meer bewustwording komt van mogelijke risico’s en een doorlopend gesprek hierover plaatsvindt tussen medewerkers, management, oudercommissie en de toezichthouder van de GGD. Het moet een continu proces worden van opstellen, implementeren, evalueren en bijstellen.

Pedagogische medewerkers krijgen een belangrijke en actievere rol op het gebied van veiligheid en gezondheid. Zij moeten er mede voor zorgen dat er een betere weging komt tussen de grote en kleine risico’s. Kinderen beschermen tegen grote risico’s en leren om te gaan met kleine risico’s, dat is het uitgangspunt.

> LEES OOK: Veel mis met veiligheid in kinderopvang

Naar een lerende organisatie met open aanspreekcultuur

In één van mijn eerste weken als leidinggevende in de bso heb ik eigenhandig een flinke bos brandnetels verwijderd van het speelterrein. Enigszins geïrriteerd was ik, over het feit dat niemand dit eerder had gezien of weggehaald. Toen ik mijn medewerkers hier op aansprak werd mij fijntjes uitgelegd dat ‘onze’ kinderen heel goed wisten dat die venijnige plantjes kunnen prikken. Brandnetels plukken en er gezonde soep van maken was een geliefde activiteit die regelmatig op het programma stond … Gelukkig werk ik in een lerende organisatie met een open aanspreekcultuur waarin je fouten mag maken. Nu ik bezig ben met het veiligheids- en gezondheidsbeleid, moet ik er met een glimlach aan terugdenken.

Kinderen beschermen tegen grote risico’s en leren om te gaan met kleine risico’s, dat is het uitgangspunt

Verplicht aan de slag met grensoverschrijdend gedrag

Nieuw is ook dat er in het beleid moet worden opgenomen hoe er wordt omgegaan met grensoverschrijdend gedrag door zowel volwassenen als kinderen en hoe er aan wordt gewerkt om dit zo veel als mogelijk te voorkomen. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt zowel fysieke, seksuele als psychische grensoverschrijding verstaan. Ook pestgedrag van kinderen onderling valt hieronder.

Voor de dagopvang moet het vier-ogen-principe worden beschreven, als onderdeel van het beperken van grensoverschrijdend gedrag. Ook voor de bso kan worden nagegaan hoe de werkzaamheden zodanig verricht kunnen worden dat er altijd iemand mee kan kijken. Doel hiervan is het risico op misbruik te beperken door te voorkomen dat een volwassene zich ongehoord of ongezien kan terugtrekken met een kind.

Risico’s? Agendeer ze, kaart ze aan, stel kritische vragen

Beleidsmedewerkers, managers en leidinggevenden zullen meer dan ooit openstaan voor vragen en suggesties van medewerkers; zij zijn immers de experts en kennen de risico’s en de kinderen het beste. Voel jij je als pm-er genoeg ondersteund en gehoord, bijvoorbeeld wanneer je vermoedt dat een kind thuis wordt verwaarloosd? Vind jij dat de baby’s op jouw groep onvoldoende buiten komen? (Voor)zie jij een gevaarlijke situatie of merk je dat er wordt weggekeken wanneer er wordt gepest? Denk jij dat het voedingsbeleid best wat gezonder of gevarieerder zou kunnen? Agendeer het, kaart het aan, vraag hulp en stel kritische vragen.

> LEES OOK: Een RI&E? Denk vooral goed na over risico’s, zegt Ben Ale

Deze nieuwe werkwijze geeft mogelijkheden om zaken bespreekbaar te maken en er samen voor te zorgen dat er een verschuiving komt van een tot in detail beschreven beleid op papier, naar een dynamisch en actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid in de praktijk.

Kirsten Fröhlich | Leidinggevende bij Kindercentrum ’t Kickertje

 

> TIP: Alles over de RI&E? Download de RI&E 5-in-1

 

Reageer op dit artikel