blog

Recht op inzage in de RI&E

RIE

Halverwege dit jaar komt er in een discussie in de Tweede Kamer over blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk een vraag op tafel. Die luidt: heeft de bedrijfsarts recht op inzage in de RI&E? Want zoals u zeker bekend is moet elk bedrijf een RI&E hebben.

Recht op inzage in de RI&E

Een tijdje geleden las ik daarover een wat merkwaardig bericht. Het betrof een brief van mevrouw T. van Ark aan de Tweede Kamer. Voor wie de naam niets zegt: Tamara van Ark is de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Belast met Arbeidsomstandighedenwetgeving. Haar brief ging onder meer over het recht op inzage in de RI&E.

De Arbowet valt deze regeerperiode niet meer onder een minister, maar onder de staatssecretaris. Dat is het gevolg van de onderlinge taakverdeling die bewindslieden zelf mogen regelen. Maar dit terzijde. Hoe dan ook, de brief had als kop ‘Problematiek rondom asbest’ en dat triggerde mij meteen. Omdat het werken met asbest – of liever het verwijderen ervan – voorzichtig gezegd nog maar al te vaak een zorgenkindje is.

Blootstelling kankerverwekkende stoffen op werk

De brief van de staatssecretaris betrof een reactie op een discussie in de Tweede Kamer eind mei van dit jaar. Die ging over de registratie door bedrijven van de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Daarbij was aan de orde gekomen of de bedrijfsarts recht heeft op inzage van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).  Zoals u zeker bekend is moet elk bedrijf over een RI&E beschikken.

> LEES OOK: Amper registratie blootstelling kankerverwekkers

In 2016 slechts 45 procent van bedrijven een RI&E

Volgens de mij laatst bekende cijfers (Arbo in Bedrijf 2016) beschikte toen slechts 45 procent van de bedrijven over een RI&E. De opdracht voor het opstellen van een RI&E staat al sinds 1992 in de Arbowet en werd op 1 januari 1994 voor alle bedrijven verplicht gesteld. Dat is pakweg een kwart eeuw geleden. Maar daarover misschien een andere keer meer.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Vraag: heeft bedrijfsarts recht op inzage in de RI&E?

Wat in de discussie ter sprake kwam, was de vraag of de bedrijfsarts recht had op inzage in de RI&E. Sommige werkgevers zouden namelijk de bedrijfsarts – en ook de andere arbodeskundigen – de toegang tot deze gegevens onthouden. Het Tweede Kamerlid Raemakers had daarop een voorstel voor een motie ingediend. Daarin vroeg hij de regering te onderzoeken hoe het recht op inzage in de RI&E in het basiscontract met de deskundigen kon worden vastgelegd. Ja: een voorstel voor een motie voor de opdracht tot onderzoek om te kijken of een bestaand recht kan worden vastgelegd. Volgens mij is hier sprake van een treffend voorbeeld van Haags jargon.

> LEES OOK: Bedrijfsarts heeft recht op inzage RI&E

De staatssecretaris vond dat het recht op inzage in de RI&E al in de huidige regelgeving staat. Toch zegde zij toe die toegang te bevorderen en met de betrokkenen hierover te spreken.

Recht op inzage in RI&E ondanks ‘bedrijfsgeheimen’

Het probleem bleek mee te vallen: enkele werkgevers weigerden de toegang tot de RI&E omdat die bedrijfsgeheimen zouden bevatten. De staatssecretaris merkte daarbij fijntjes op dat dit geen grond is om inzage door een kerndeskundige te onthouden. Die moeten immers toch de hun bekende informatie vertrouwelijk behandelen. Desnoods kan de werkgever hen een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Ook zouden verschillende arbodiensten de toegang tot de RI&E als voorwaarde stellen bij het afsluiten van een basiscontract.

> LEES OOK: ‘Schokkend aantal’ bedrijven zonder RI&E

Kortom, er doen zich soms wat problemen voor bij de toepassing van het inzagerecht. Maar de staatssecretaris vindt dat op dit moment niet genoeg om de wet te wijzigen. Gelukkig maar, daar zit immers niemand op te wachten. Nu alleen nog zorgen dat er (veel) meer bedrijven gaan voldoen aan hun wettelijke RI&E-verplichting.

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

inzage in de RI&E

Reageer op dit artikel