nieuws

Wat houdt relative ranking in?

RIE

Sommige beschrijvingen van het begrip risico zijn globaal geformuleerd, andere beschrijvingen preciezer.

Wat houdt relative ranking in?

Relative ranking of risico ranking is een techniek waarbij de grootte van risico’s op een semi-kwantitatieve manier wordt geschat. De uitkomst is relatief en heeft dus geen absolute betekenis.

Combinatie kans- en effectparameter

Meestal wordt bij relative ranking een kans-parameter gecombineerd met een effect-para-meter. In de eenvoudigste variant onderscheidt men slechts klein en groot voor zowel kans als effect. Er zijn dan vier mogelijke uitkomsten die zijn weer te geven in een eenvoudige risico-matrix.
Meestal kennen we echter getalsmatige waarden toe aan de kans- en effectparameters die vervolgens worden vermenigvuldigd, gebaseerd op de formule ‘risico is kans maal effect’. Op grond van de waarde van het product (de risicoscore) deelt men risico’s soms in in een aantal risicoklassen.

Grafische varianten

Er bestaan ook grafische varianten van de relative ranking-methode, bijvoorbeeld in de vorm van een zogenoemd nomogram (tweedimensionaal diagram, zie de tabellen hierna).

Kans maal effect

In een aantal veel gebruikte relative ranking-methoden wordt risico beschouwd als ‘kans maal effect’ en wordt een risicoscore R berekend als het product van drie parameters — E, B en W — die corresponderen met effect, blootstellingsfrequentie en waarschijnlijkheid. De blootstellingsfrequentie geeft aan hoe vaak een bepaalde gevaarlijke situatie zich voordoet. Het kan gaan om zowel blootstelling aan een schadelijke concentratie van een toxische stof als om het uitvoeren van een handeling met een gevaarlijke machine. De waarschijnlijkheid geeft aan hoe groot de kans gegeven deze gevaarlijke situatie is dat het effect optreedt.

Voor het beoordelen van de bovengenoemde variabelen kunnen bijvoorbeeld de in de tabel opgenomen globale omschrijvingen en indelingen worden gebruikt:

Effect E, Blootstellingsfrequentie B en Waarschijnlijkheid W

Effect E heeft 5 categorieën:

E = 1 gering; letsel zonder verzuim (EH80) of hinder

E = 3 belangrijk; letsel en verzuim

E = 7 ernstig; irreversibel effect (invaliditeit)

E = 15 zeer ernstig; één dode (acuut of op termijn)

E = 40 ramp; enkele doden (acuut of op termijn)

 

Blootstellingsfrequentie B heeft zes categorieën:

B = 0,5 zeer zelden (< 1 maal per jaar)

B = 1 zelden (jaarlijks)

B = 2 soms (maandelijks)

B = 3 af en toe (wekelijks)

B = 6 regelmatig (dagelijks)

B = 10 voortdurend

 

Waarschijnlijkheid W heeft zeven categorieën:

W = 0,l bijna niet denkbaar (kans 0,0001 %)

W = 0,2 praktisch onmogelijk (kans 0,001 %)

W = 0,5 denkbaar, maar onwaarschijnlijk (kans 0,01 %))

W = 1 onwaarschijnlijk, maar mogelijk in grensgeval (kans 0,1 %)

W = 3 ongewoon (kans 1 %)

W = 6 zeer wel mogelijk (kans 10-50%)

W = 10 te verwachten (kans >50%)

Risicoscore berekenen en de vijf klassen

De risicoscore R laat zich vervolgens berekenen met R = E x B x W. De noodzaak van risicobeperkende maatregelen wordt soms direct gekoppeld aan de berekende risicoscore. Daartoe verdelen we de scores onder in vijf klassen:

Klasse 1: R ≤ 20 risico wellicht aanvaardbaar (geen actie)

Klasse 2: 20 < R ≤ 70 mogelijk risico (aandacht vereist)

Klasse 3: 70 < R ≤ 200 belangrijk risico (maatregelen vereist)

Klasse 4: 200 < R ≤ 400 hoog risico (directe verbetering vereist)

Klasse 5: R > 400 zeer hoog risico (werkzaam heden stoppen)

 

[box type=”shadow” ]> TIP: Voor al uw vragen over de RI&E: u vindt de antwoorden in het boekje RI&E in 100 vragen.
>TIP: Lees meer over de RI&E, download de GRATIS whitepaper[/box]

Reageer op dit artikel