nieuws

Zo werk je veilig met gevaarlijke stoffen

RIE

In de per 1 juli vernieuwde Arbowet staan nieuwe bepalingen over de maatregelen die werkgevers moeten nemen bij het werken met gevaarlijke stoffen.

Zo werk je veilig met gevaarlijke stoffen

Het gaat om verduidelijkingen van maatregelen bij overschrijding van grenswaarden van bepaalde stoffen. De maatregelen zijn van belang voor het plan van aanpak bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Nieuwe regels gevaarlijke stoffen verduidelijking geldende regelgeving

De oude bepalingen met betrekking tot grenswaarden bleken niet eenduidig. Daardoor kon er in de praktijk verwarring over ontstaan. De nieuwe bepalingen zijn er gekomen op advies van de SER. Er is geen sprake van een overgangsregeling, omdat het in dit geval slechts gaat om een verduidelijking van al geldende regelgeving.

Maatregelen beschreven in bestaande artikelen en een nieuw artikel

De maatregelen die in het plan van aanpak aan de orde moeten komen, staan beschreven in bestaande artikelen en in een nieuw artikel (4.19b) van de Arbeidsomstandighedenregeling. De wijzigingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn op 1 juli van kracht geworden en gepubliceerd in Staatsblad nr. 248 en Staatscourant nr.36847.

Is de grenswaarde niet haalbaar? Oké, maar wanneer dan wel?

Soms blijkt in een bedrijf de wettelijke grenswaarde voor gevaarlijke stoffen niet haalbaar. In dat geval moet de werkgever in een stappenplan beschrijven op welke termijn die grenswaarde wel haalbaar is. Vervolgens moet hij dat stappenplan opnemen in het plan van aanpak bij de RI&E. De werkgever is immers verplicht zijn werknemers afdoende te beschermen bij het werken met gevaarlijke stoffen in het algemeen en kankerverwekkende en mutagene (DNA-beschadigende) stoffen in het bijzonder.

Wat moet er in het plan van aanpak over gevaarlijke stoffen?

In het plan van aanpak bij de RI&E moet de werkgever aangeven welke technische of organisatorische maatregelen hij op termijn zal invoeren om de grenswaarden wel te halen. Ook moet hij uitleggen waarom hij noodzakelijke beheersmaatregelen nu nog niet kan nemen. En hij moet aangeven op welke manier hij de gezondheid van de werknemers in de tussentijd wil beschermen. Een werkgever kan een plan van aanpak ook baseren op een op brancheniveau ontwikkelde aanpak.

 

> Alles over de Arbowet? DOWNLOAD de GRATIS whitepaper De vernieuwde Arbowet.

Up-to-date met arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel