artikel

Ziekte van Lyme

Veilig werken

Sinds augustus 2003 is hij langdurig ziek. Na twee jaar wordt zijn salaris met 20 procent gekort. Bezwaar daartegen wordt tot twee maal toe verworpen en de politieman stapt naar de rechter. Hij vindt de korting onterecht, omdat hij lijdt aan de ziekte van Lyme. Die is in 1985 ontstaan door zijn werk en moet worden gezien als beroepsziekte. Destijds werden er nog geen beschermende handschoenen en kleding verstrekt.

De rechtbank overweegt (kort gezegd) dat een ambtenaar een aanvulling kan krijgen op zijn uitkering als er sprake is van een dienstongeval of een beroepsziekte. Dat laatste is het geval als de ziekte in overwegende mate veroorzaakt is door het werk, behalve als er sprake is van schuld of onvoorzichtigheid van de ambtenaar. Het werk van de wachtmeester bestond voor een belangrijk deel uit handhaving van de Jachtwet, de Visserijwet en de Natuurbeschermingswet. Hij heeft daartoe zeer frequent en langdurig in bossen, duinen en natuurgebieden gewerkt. De veldpolitie postte met regelmaat bij strikken. Dat nam soms uren en dagen in beslag. Ook haalde de veldpolitie aangereden wild op, tientallen beesten per jaar.

De rechtbank heeft gerede twijfel dat er in de bedoelde periode beschermende kleding was verstrekt, omdat pas in 1995 begonnen is met een inventarisatie van arbeidsrisico’s. Over de diagnose ‘ziekte van Lyme’ bestaat geen verschil van mening. De eerste klachten dateren van 1985, wat bevestigd wordt in brieven van een neuroloog. Deze schrijft de rechtbank op 20 oktober 2008 dat het bijna niet uit te sluiten is dat de man de ziekte tijdens zijn werk heeft opgelopen. Gezien de aard van de tussen 1980 en 1994 verrichtte werkzaamheden en de bevindingen van de neuroloog, acht de rechtbank het voldoende waarschijnlijk dat de ziekte van Lyme daadwerkelijk door het werk is veroorzaakt.

Het is aannemelijk dat de politieman jarenlang geregeld met teken in aanraking is gekomen en ook gebeten is. Dit wordt ondersteund door het aantal tekenbeten van collega’s in die periode. De kans dat de politieman de ziekte heeft opgelopen tijdens zijn hobby’s fotografie en schilderen, waarvoor hij regelmatig in de natuur was, staat in geen verhouding tot de tijd die hij voor zijn werk in de natuur doorbracht. Dat in 20 jaar honderden politieambtenaren hun werk in de natuur hebben gedaan zonder dat een van hen een infectie heeft opgelopen, maakt dat niet anders. De rechtbank verklaart het beroep gegrond.

Reageer op dit artikel