artikel

Hotel moet voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften

Veilig werken

Het college van B&W stelt daarop vast dat het bouwwerk niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Het gelast de hoteleigenaar om binnen zes maanden alle deuren te vervangen door deuren die een wbdbo hebben van ten minste 20 minuten, op straffe van een last onder dwangsom. Bij hercontrole blijkt dat niet aan deze last onder dwangsom is voldaan.

Hotel moet voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften

De gegevens van de deuren (op basis van een TNO-rapport uit 1994) die zijn overlegd bij het bezwaarschrift, komen niet overeen met de deuren die zijn opgehangen in het hotel. Daarmee is niet aangetoond dat de deuren weerstand bezitten tegen wbdbo van ten minste 20 minuten.

Op 30 juli 2008 vindt er opnieuw een controle plaats. De deuren voldoen nog steeds niet aan artikel 2.120, eerste lid in samenhang met artikel 2.123, eerste lid van het Bouwbesluit.

Daarmee is de dwangsom van enige duizenden euro’s van rechtswege verbeurd. De hoteleigenaar maakt bezwaar. Hij vindt dat een termijn van zes maanden te kort is om en aan de hand van een nieuw TNO-rapport aan te tonen dat de deuren wel voldoen aan de brandveiligheidseisen en – als hij dan in het ongelijk wordt gesteld – de deuren binnen die termijn te vervangen.

De rechtbank is van oordeel dat het college van B&W zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de deuren van de hotelkamers niet voldeden aan het Bouwbesluit. Ook is er geen reden om te twijfelen aan de constateringen van de toezichthouder van de brandweer. Het TNO-rapport uit 1994 heeft inderdaad betrekking op een ander type deuren dan die in het hotel zijn aangebracht. De stelling van de hoteleigenaar dat het acht weken duurt voordat TNO een nieuw rapport heeft gemaakt, is niet nader onderbouwd.

De rechtbank is van oordeel dat het college met het stellen van een termijn van zes maanden alleszins redelijk is geweest. Zeker gezien het zwaarwegende belang van hotelgasten bij een brandveilig verblijf in het hotel. Daarmee heeft het college de last onder dwangsom terecht gesteld. Dat in het hotel inmiddels wel brandwerende deuren zijn opgehangen die voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit maakt dit niet anders, omdat dit op het moment van het bestreden besluit nog niet het geval was. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Reageer op dit artikel