artikel

Boete voor openstaande deur rookruimte

Veilig werken

In een rookruimte wordt op het moment van inspectie daadwerkelijk gerookt. In een andere rookruimte is er een duidelijk waarneembare tabaksgeur en liggen er in de asbakken sigarettenpeuken. Door de openstaande deur kan de tabaksrook zich door de gang verspreiden en dat is goed te ruiken. Werknemers die via de gang van en naar hun werkplek gaan, worden zo blootgesteld aan tabaksrook.

 

Na diverse waarschuwingen wordt er een boete van 300 euro opgelegd wegens overtreding van artikel 11a, eerste lid, van de Tabakswet. Op grond van dit artikel moeten werkgevers ervoor zorgen dat werknemers geen hinder of overlast van roken door anderen ondervinden. Die verplichting geldt niet in afgesloten, speciaal voor het roken van tabaksproducten aangewezen ruimten. Bezwaar wordt verworpen en de werkgever gaat in beroep.

 

De rechtbank leidt uit de wetsgeschiedenis van de Tabakswet af dat de te treffen maatregelen niet dwingend zijn voorgeschreven, als het resultaat maar wordt bereikt. Onder hinder en overlast moet worden verstaan het ondervinden van lichamelijke klachten en irritaties. Dat meeroken aanzienlijke risico’s met zich brengt is een algemeen bekend feit. Voor het aantonen van blootstelling aan tabaksrook is het niet vereist dat werknemers zelf aangeven hinder of overlast te ondervinden.

 

Uit het proces-verbaal kan worden afgeleid dat de inspecteur met behulp van een organoleptisch onderzoek op minstens twee werkplekken een duidelijke tabaksgeur heeft waargenomen. In beide ruimten waren meerdere mensen werkzaam, en de ruimten stonden net zoals de andere ruimten met een centrale gang in verbinding. Omdat de deur van een van deze ruimten openstond, kon de ambtenaar ook op de gang een duidelijke tabaksgeur waarnemen. De gang geldt ook als een werkplek. Daarom is terecht vastgesteld dat de werkgever heeft nagelaten de nodige maatregelen te treffen. De boete van 300 euro acht de rechter niet onevenredig hoog. Het beroep wordt ongegrond verklaard.

Reageer op dit artikel