artikel

Integriteit werknemer van groot belang

Veilig werken

De werknemer wil dat het ontslag nietig wordt verklaard. Hij vindt dat er sprake is van een onregelmatig­heid en kennelijke onredelijkheid van het ontslag. De kantonrechter oordeelt allereerst dat een switch van nietigheid naar onregelmatigheid mogelijk is. Als er geen sprake is van een geldig ontslag op staande voet, dan is dat ontslag onregelmatig. Dan moet vervolgens worden beoordeeld of het ont­slag ook kennelijk onredelijk is. Daarbij dienen alle omstandigheden van het geval te worden meege­wogen.

 

De gevolgen van het ontslag op staande voet zijn voor de werknemer zeer ernstig. Echter, de kantonrechter acht het ver­weer van de werknemer niet geloofwaar­dig. Deze verklaarde dat hij voor eigen gebruik 1000 euro van het geld dat voor de klant bestemd was, apart had gehou­den en dat hij het terug zou storten zodra hij zijn salaris zou ontvangen. Maar het salaris had hij toen al ontvangen. Ook had hij gedaan alsof er 18.000 euro in een envelop zat, terwijl hij wist dat het om een bedrag van 17.000 euro ging.

 

De werknemer is op de hoogte van alle binnen de bank geldende regelin­gen. Voor een financiele instelling als de bank, waarbij zowel de bank als de klanten maar ook de verdere omgeving van de bank volledig op de inte­griteit van de medewerkers moeten kun­nen vertrouwen, is wegvallen van de ver­trouwensbasis zo ernstig dat de persoonlijke belan­gen van de werknemer minder zwaar wegen. De rechter oordeelt daarom dat het ontslag rechtsgeldig is.

 

Reageer op dit artikel