artikel

Stinkende shovel

Veilig werken

Dat kan door een roetfilter te plaatsen of door deze mobiele arbeidsmiddelen uit de omsloten ruimte te weren. De eis is gebaseerd op art. 4.3a van het oude Arbobesluit, inmiddels vervangen door het vrijwel gelijkluidende art. 4.1c. Het artikel houdt in dat blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk moet worden voorkomen of tot een zo laag mogelijk niveau moet worden beperkt.

 

De staatssecretaris van SZW verwerpt het bezwaar en de werkgever gaat in beroep. De rechtbank overweegt dat DME sinds maart 2006 is geclassificeerd als kankerverwekkende stof. Door aanscherping van regelgeving moet op grond van artikel 4.17 van het Arbobesluit worden beoordeeld of hetgeen er in de eis is gesteld, ook technisch uitvoerbaar is. Daarbij mogen bedrijfseconomische overwegingen niet langer een rol spelen.

 

De werkgever betoogt dat de sorteerhal ten onrechte als omsloten ruimte is aangemerkt. Maar alleen de aanwezigheid van enkele grote roldeuren is volgens de rechtbank onvoldoende om de hal, die bestaat uit vier muren en een dak, niet als een omsloten ruimte te zien. Verder ontbraken er maatregelen om de DME-uitstoot daadwerkelijk terug te dringen. Dat de werkgever te zijner tijd wel aan de wettelijke grenswaarde zal voldoen, is niet van belang.

 

De werkgever voert ook aan dat hij van plan is om de dieselmotoren in week 8 van 2008 te vervangen, waardoor nu investeren in kostbare roetfilters onredelijk zou zijn. Maar zoals gezegd, is alleen de technische uitvoerbaarheid van belang en spelen bedrijfseconomische motieven geen rol.

 

Omdat niet is gebleken dat de eis om de uitstoot met minstens 70 procent te verminderen technisch onuitvoerbaar is, verklaart de rechtbank het beroep ongegrond.

Reageer op dit artikel