artikel

Werkgever moet bewijs leveren

Veilig werken

De werkgever heeft destijds niet aan zijn zorgverplichting voldaan. De situatie in het bedrijf was erg slecht: onvoldoende afzuiging, onvoldoende beschermingsmaatregelen, geen specifieke aanwijzingen, geen risico-inventarisatie, slechte administratie en het gebruik van diverse met name genoemde toxische stoffen.

 

Volgens de werkgever staat niet vast dat werknemer lijdt aan OPS. De klachten zouden verschillende oorzaken kunnen hebben, zeker nu er altijd al problemen waren die te maken hadden met de alcoholverslaving van de werknemer. De werkgever vindt dat hij wel aan zijn zorgverplichting heeft voldaan zeker naar de toen geldende maatstaven. De rechter stelt vast dat de partijen nog twisten over de vraag of de gezondheidsklachten van de werknemer zijn veroorzaakt door de blootstelling aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen, maar ook over de vraag of sprake is van schending van de zorgplicht van de kant van de werkgever. Die aansprakelijkheidsvragen zijn van groot belang en zullen eerst moeten worden beantwoord voordat (de hoogte van) de schade aan de orde kan komen.

 

Het gaat vooral om de vraag wie het bewijs moet leveren over het bestaan van de ziekte en het causaal verband tussen de ziekte en het werken met gevaarlijke stoffen. Dan moet eerst de werknemer aantonen dat zijn klachten zijn veroorzaakt door de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Pas daarna komt de vraag over de zorgverplichting van de werkgever aan bod.

 

Een onderzoeksbureau heeft vastgesteld dat de werknemer jarenlang heeft gewerkt met de door hem opgesomde stoffen. Zijn werk bestond voor een groot deel uit het overgieten en mengen waarbij sprake was van gebrekkige afzuigmogelijkheden. Het ging om chemische oplos-, reinigings- en impregneermiddelen. Daarmee staat voldoende vast dat hij tijdens zijn werk langdurig is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen. Uit de medische stukken blijkt ook, dat er sprake is van blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

De suggestie van de werkgever dat het niet om OPS gaat maar dat er andere oorzaken zijn wordt door de medische rapportages niet ondersteund. De werknemer heeft daarmee aannemelijk gemaakt dat gezondheidsklachten kunnen zijn veroorzaakt door de langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk, maar de werkgever krijgt alsnog de gelegenheid om te bewijzen dat de gezondheidsklachten van de werknemer vooral worden veroorzaakt door andere factoren dan het langdurig werken met voor de gezondheid gevaarlijke stoffen.

 

De kantonrechter houdt iedere verdere beslissing aan.

Reageer op dit artikel