artikel

Beroepsfout arbo-arts?

Veilig werken

Hij adviseert de werkgever contact op te nemen met de secretaresse. De arts geeft ook aan dat de oplossing van de geconstateerde problematiek niet langs medische weg kan worden gevonden. Hij besluit zijn brief met de opmerking dat als werkgever en werknemer het met dit advies niet eens zijn, zij een deskundigenoordeel bij het UWV kunnen vragen en dat hij de verzuimbegeleiding beeindigt.

 

Er wordt geen deskundigenoordeel gevraagd. Ook komt het – om verschillende redenen – niet tot een gesprek tussen werkgever en werknemer. Na wat heen-en-weergeschrijf en dreigende escalatie tussen hen benadert de werkgever nogmaals de arbodienst. Maar die verwijst naar het eerder gegeven advies en stelt dat daarmee de advisering ophoudt. De werkgever heeft echter van de vrouw gehoord dat de arts zou hebben gezegd dat het niet realistisch is dat zij naar haar werkplek zou terugkeren. Daarom zou zij geen mediation meer willen en erop uit zijn het dienstverband met een afkoopsom te beeindigen.

 

De arbeidsovereenkomst wordt in augustus met wederzijds goedvinden ontbonden. De werkgever vordert nu ruim 7000 euro wegens wanprestatie of subsidiair onrechtmatige daad van de arbodienst, onder meer omdat de re-integratie van de werkneemster is gefrustreerd.

 

De rechter stelt vast dat in de brief niet stond dat de vrouw ziek was. Maar wel was het duidelijk dat het niet goed zou zijn dat zij zonder nadere maatregelen terug zou keren naar haar eigen werkplek. Dat de arbodienst geen gesprek heeft gearrangeerd tussen de werkgever en de werkneemster, betekent nog niet dat de arbodienst niet aan zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan. Of dat de arbo-arts niet heeft gehandeld zoals van een arbo-arts mocht worden verwacht.

 

Er is geen norm bekend die voorschrijft dat de arbodienst moet opereren zoals de betalende opdrachtgever dat verlangt of, zoals in dit geval, dat er eerst een gesprek moet plaatsvinden tussen werkgever en werknemer voordat andere stappen kunnen worden geadviseerd of uitgevoerd. Integendeel, het is juist de taak van de bedrijfsarts om een onafhankelijk oordeel te geven over wat (medisch) verantwoord is. In een conflict tussen werkgever en werknemer mag hij geen partij kiezen – ook niet voor de betalende opdrachtgever. De arbo-arts heeft bovendien voldoende informatie gegeven. Hem valt verder geen verwijt te maken. De vordering wordt afgewezen.

 

Reageer op dit artikel